• Proběhlé
  • Konference
  • 5. 2. 2020 od 9:00 do 6. 2. 2020 16:00
  • v areálu Interhotelu Olympik, konkrétně hotel OLYMPIK CONGRESS sál Artemis (mapa)
  • prezenční školení
  • počet účastníků 138

Vodárenská biologie 2020


Zveme Vás na konferenci

V případě zájmu o přihlášení na akci nás kontaktujte telefonicky na číslo +420 .

Fotografie ze školení Soubory ke stažení

Plné na celou akci 4300 Kč s DPH

Plné jednodenní - 1. den 3200 Kč s DPH

Plné jednodenní - 2. den 3200 Kč s DPH

Zlev. na celou akci 3200 Kč s DPH #

Zlev. jednodenní - 1. den 2650 Kč s DPH #

Zlev. jednodenní - 2. den 2650 Kč s DPH #

Pro autory referátů 2200 Kč s DPH ##

Pro autory plakátu 2400 Kč s DPH ##

# Zlevněné vložné hradí pracovnící rozpočtových a příspěvkových organizací, výzkumně-vývojových institucí, vysokých škol a studenti denního studia

## Autorské vložné hradí první autoři referátů a plakátových sdělení.

PROGRAM KONFERENCE

 

 

Středa 5. února 2020

8,30 – 9,00

Registrace účastníků

9,00 – 9,10

Zahájení prvního dne konference doc. RNDr. Janou Říhovou Ambrožovou, Ph.D.

9,10 – 9,30

Ing. Lenka Fremrová (Sweco Hydroprojekt a.s.)

Nové normy

9,35 – 9,55

Mgr. Petr Pumann (SZÚ Praha)

Jak se odrazila revidovaná ČSN 75 7713 (2015) ve výsledcích stanovení abiosestonu

10,00 – 10,20

RNDr. Dana Baudišová, Ph.D., Mgr. Petr Pumann, Mgr. Vladislav Jakubů (SZÚ Praha)

Identifikace koliformních bakterií v pitných vodách - limity stanovení na CCA agaru

10,25 – 10,45

Mgr. Petra Vašíčková (VÚVL, v. v. i.)

Výskyt významných virů způsobujících alimentární infekce v povrchových i pitných vodách ČR

10,50 – 11,10

Barbara Kubíčková, M.Sc. (RECETOX)

Přírodní toxiny v sladkovodním prostředí - výskyt, osud a vliv na zdraví

11,15 – 11,35

Přestávka na kávu

11,35 – 11,55

Ing. Eliška Maršálková, Ph.D., prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc., Jan Vostřel (Botanický ústav AV ČR, v. v. i.)

Přírodě blízká opatření pro stabilizaci vody v nádrži Rosnička

12,00 – 12,20

Mgr. Libuše Opatřilová, RNDr. Jindřich Duras, Ph.D., RNDr. Jakub Borovec, Ph.D., Ing. Antonia Metelková (Povodí Vltavy, státní podnik)

Hodnocení ekologického potenciálu vodních nádrží v povodí Vltavy pro 3. plány dílčích povodí

12,25 – 12,45

Ing. Ivana Beděrková, Mgr. Petr Pumann, Ing. Filip Kothan, L. Barešová (MŽP, SZÚ Praha)

Vliv odbahnění nádrží na kvalitu koupacích vod

12,50 – 13,10

RNDr. Hana Mlejnková, Ph.D. (VÚV T.G.M., v.v.i.)

Možnosti vodní rekreace na území hlavního města Prahy

13,15 – 14,00

Oběd

14,00 – 14,20

Mgr. Filip Kothan, Ing. Lenka Bendakovská, Mgr. Petr Pumann, Tereza Pouzarová, RNDr. Dana Baudišová, Ph.D. (SZÚ Praha)

Vliv pozice odběrového místa na hodnocení kvality koupací vody

14,25 - 14,45

Mgr. Barbora Havelková, Ph.D., Mgr. Daniela Hlávková, RNDr. Ing. Veronika Seidlová, PhD., prof. RNDr. Miroslava Beklová, CSc. (Veterinární a farmaceutická univerzita Brno)

Vliv a koncentrace triazinových pesticidů v Amatérském jeskyním systému, CHKO Moravský kras

14,50 – 15,10

Ing. Tamara Pacholská, Dr. Ing. Pavla Šmejkalová (VŠCHT Praha) 

Odstraňovanie pesticídnych látok z pitnej vody pomocou pokročilých oxidačných procesov
a granulovaného aktivného uhlia

15,15 – 15,35

Ing. Tomáš Munzar, Mgr. Tomáš Brabenec, Ing. Petra Hrušková (ENVI-Pur)

Mechanická desinfekce vody prostřednictvím keramické membránové filtrace

15,40 – 16,00

Přestávka na kávu

16,00 – 16,20

Ing. Andrej Zemplényi (Water Technology)

Bezchlórová dezinfekcia rozvodov pitnej vody, studní a vzduchotechniky na báze PolyHMG

16,25 – 16,45

Ing. Karolína Keprtová (CENIA)

EDTA - její výskyt a osud ve vodním prostředí

16,50 – 17,05

RNDr. Dana Baudišová, Ph.D., Ing. J. Dobiáš, Mgr. Karel Kolář, Ph.D., Mgr. Natálie Lapšanská, Ing. Petra Vlachová (SZÚ, Povodí Vltavy státní podnik, PVK a.s.)

Periodický výskyt zvýšeného mikrobiálního oživení ve vodárenské nádrži Švihov na Želivce

17,10 – 17,30

Mgr. Daniel Fiala, Ph.D. (VÚV T. G. M., v. v. i., Praha)

Emise a imise produkce nutrientů z bodových zdrojů znečištění v povodí VN Švihov

17,35 – 18,15

Komentovaná posterová sekce

 

RNDr. Drahomíra Leontovyčová (ČHMÚ)

Výsledky bioakumulačního monitoringu na českých řekách

 

Mgr. Barbora Kotvasová, Mgr. Ing. Zuzana Sirotná, RNDr. Anna Gičová, PhD.,Mgr. Andrea Gažiová (Úrad verejného zdravotníctva SR)
Surveillance legionelóz vo verejnom zdravotníctve SR

 

Mgr. Marián Umrian, RNDr. Milada Kaniková, Mgr. Andrea Gažiová, RNDr. Martin Sojka, PhD. (Úrad verejného zdravotníctva SR)
Potenciálne patogény izolované z vodného prostredia

 

doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D., Ing. Jana Zuzáková, Jana Kofroňová (VŠCHT Praha)

Problematika stanovení a případného využití somatických kolifágů v hygieně vody

 

prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc. (Univerzita Komenského v Bratislave)

Hodnotenie interakčných vzťahov Cd, Pb, Zu, Cu, Fe pomoucou riasy Scenedesmus quadricauda

 

Mgr. Lucie Jašíková, Ph.D. (VÚV T. G. M., v. v. i.)

Pražské plovárny od historie po současnost

 

Ing. Martina Wittlerová, Ing. Gabriela Jírová, Ing. Taťána Halešová (SZÚ, ALS Czech Republic s.r.o.)

Ekotoxicita odpadních vod z nemocnic v závislosti na obsahu vybraných léčiv

18,25

Ukončení prvního dne konference

19,15 – 22,30

Koktejl

 

Čtvrtek 6. února 2020

8,50

Zahájení druhého dne konference

8,55– 9,15

Mgr. Iva Kutilová, Pimlapas Leekitcharoenphon, PhD, Matěj Medvecký, PhD, Patrick Munk, Ph.D., Valeria Bortolaia, PhD, Assoc. prof. Sünje J. Pamp, doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D. (CEITEC Brno, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Technical University of Denmark, Lyngby)

Rezistence k antibiotikům v městských a nemocničních odpadních vodách: Porovnání přístupu celogenomového sekvenování bakteriálních izolátů a metagenomiky

9,20 – 9,40

Bc. Klára Škodáková, Ing. Stanislav Gajdoš, Ing. Marco Lopez, Ing. Ivan Karpíšek, Ing. Dana Vejmelková, Ph.D. (VŠCHT Praha)

Detekce vybraných genů antibiotické rezistence v nemocničních odpadních vodách pomocí (q)PCR

9,45 – 10,05

Ing. Stanislav Gajdoš, Bc. Kristýna Časarová, Ing. Ivan Karpíšek, Ing. Dana Vejmelková, Ph.D. (VŠCHT Praha)

Optimalizace  izolace volné DNA z vodních vzorků

10,10 – 10,30

Mgr. Tereza Stachurová a prof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc. (Ostravská univerzita)

Beta-laktamová rezistence v sedimentačních nádržích čistíren odpadních vod

10,35 – 10,55

Ing. Dana Vejmelková, Ph.D, Aleksandra Miłobędzka, PhD., Ing. Lucie Pokorná, Ph.D., Ing. Sabina Purkrtová, Ph.D., prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc., doc. Ing. Jan Bartáček, Ph.D., (VŠCHT Praha)

Představení projektů REPARES: Research platform on antibiotic resistance spread through wastewater treatment plants

11,00 – 11,20

Přestávka na kávu

11,20 – 11,40

Ing. Jana Zuzáková, Ing. Jana Kabátová, doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D., Ing. Lenka Vavrušková, Ing. Zuzana Nováková (PVK, a.s., VŠCHT Praha)

Zkušenosti z testování průtokové cytometrie s rozlišením živých/mrtvých buněk v reálných a uměle kontaminovaných vzorcích vod

11,45 – 12,05

Ing. Roman Effenberg, Ph.D., RNDr. Miroslav Ledvina, CSc., Ing. Jana Zuzáková (VŠCHT Praha)

Nové vodivostní biosenzory pro selektivní detekci E. coli v pitné vodě

12,10 – 12,30

Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D. (FBMI ČVUT, Praha)

Metody světelné mikroskopie – praktické použití v biologii

12,35 – 12,55

RNDr. Tomáš Jendrůlek (Olympus Czech Group, s.r.o., Praha)

Novinky ve světelné mikroskopii

13,00 – 13,20

Ing. Pavel Krist, Ph.D., Vít Tichý (Carl Zeiss, s.r.o., Praha)

Plně automatizované snímání živých buněk a fixních preparátů

13,25 – 13,45

prof. Ing. Jiří Novák, Ph.D. (FSv ČVUT, Praha)

Optická mikroskopie – metody kontrastu

13,50 – 14,10

Přestávka na kávu

14,10 – 14,30

Ing. Lucie Baumruková, doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D., doc. Ing. Jaroslav Bystrianský, CSc. (VŠCHT Praha)

Metody běžného biologického monitoringu stavu konstrukčních materiálů

14,35 - 14,55

Bc. Adéla Šimůnková, doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D., Jaroslav Říha, Jaroslav Říha, Ing. Tomáš Hloušek (VŠCHT Praha, ECO-aer Trading, s.r.o., Středočeské vodárny, a.s.)

Metodika a přístup k monitoringu stavu filtračních sestav osazovaných do větracích průduchů vodojemů

15,00 – 15,20

Ing. Marta Kořínková, RNDr. Zdislava Drahošová, Martina Štěpánková, Ing. Ladislava Matějů (SZÚ Praha)

Kontaminace ovzduší během splachování toalet

15,25 – 15,45

Ing. Ladislava Matějů, RNDr. Zdislava Drahošová, Ing. Martina Wittlerová, MUDr. Magdalena Zimová, CSc. (SZÚ Praha)

Odpadní vody ze zdravotnických zařízení a analýza rizik

15,50

Ukončení konference


Fotogalerie z proběhlého školení

image

Kontakt & Poptávka

+420 602 141 508

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: