• Proběhlé
  • Konference
  • 24. 5. 2017 od 14:30 do 26. 5. 2017 18:00
  • Klub kultury, Uherské Hradiště (mapa)
  • prezenční školení
  • počet účastníků 220

Sanační technologie XX


Zveme Vás na konferenci

V případě zájmu o přihlášení na akci nás kontaktujte telefonicky na číslo +420 .

Fotografie ze školení Soubory ke stažení

Plné na celou akci 4600 Kč s DPH

Plné jednodenní - 1. den 3800 Kč s DPH

Plné jednodenní - 2. den 3800 Kč s DPH

Zlev. na celou akci 3800 Kč s DPH #

Zlev. jednodenní - 1. den 2800 Kč s DPH #

Zlev. jednodenní - 2. den 2800 Kč s DPH #

Pro autory referátů 2500 Kč s DPH ##

Pro autory plakátu 2800 Kč s DPH ##

# Zlevněné vložné hradí pracovnící rozpočtových a příspěvkových organizací, výzkumně-vývojových institucí, vysokých škol a studenti denního studia

## Autorské vložné hradí první autoři referátů a plakátových sdělení.

středa 24. května 2017 – welcome drink

14:55

Společný odjezd na exkurzi do hradu Buchlov

17:00-19:00

Welcome drink v hotelu Buchlov

19:00-19:30

Společný návrat do Uherského Hradiště

čtvrtek 25. května 2017

odborný program – Klub kultury Uherské Hradiště

8:30-9:00

Snídaně a registrace účastníků

9:05-9:15

Zahájení konference doc. Ing. Josefem Janků, CSc., VŠCHT Praha

9:15-9:25

Vystoupení čestného předsedy konference, prorektora pro strategie a rozvoj VŠCHT Praha prof. Ing. Milana Pospíšila, CSc.

9:25-9:35

Úvodní slovo ředitele odboru environmentálních rizik a ekologických škod MŽP Ing. Karla Bláhy, CSc.

9:35-9:55

Mgr. Monika Zbořilová, MF

Odstraňování starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací

10:00-10:20

Mgr. Lukáš Čermák, MŽP

Střednědobý výhled řešení ekologických zátěží v OPŽP s ohledem na dosavadní průběh výzev a výsledky projektů

10:25-10:45

Ing. Šárka Mikundová, MŽP

Ekologická újma dle zákona č.167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a její nápravě, a její použitelnost v praxi

10:50-11:10

Mgr. Jiří Vaněk, Mgr. Zdeněk Vilhelm, Mgr. Michal Nožička, Mgr. Jiří Kamas, Ph.D., Ing. Vlastimil Píštěk, EPS Biotechnology, s.r.o.

Numerický transportní model jako efektivní nástroj managementu environmentálních rizik

11:15-11:35

Přestávka na kávu

11:35-11:55

prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc., RECETOX, Ing. Vít Matějů, ABITEC, s.r.o.

Nebezpečné chemické látky v prostředí. Chybějící koncepce řešení problémů nebezpečných chemických látek a jejich směsí, materiálů a odpadů uvolňovaných do přírodního prostředí a starých ekologických zátěží resp. kontaminovaných míst

12:00-12:20

Ing. Vít Matějů, Ing. Robin Kyclt, ABITEC, s.r.o.

Reduktivní dehalogenace polutantů elementárním železem – co to je či není?

12:25-12:45

RNDr. Jaroslav Hrabal, Mgr. Vendula Ambrožová, MEGA, a.s.

Přirozená gravitační separace kontaminantů ve zvodni a vliv způsobu vzorkování na interpretaci výsledků

12:50-13:45

Oběd formou rautu

13:45-14:05

RNDr. Petr Vohnout, Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Odstraňování rizik ohrožujících kvalitu podzemní vody v CHOPAV Kvartér řeky Moravy

14:10-14:30

Mgr. Karel Waska, Ph.D., Ing. Petr Beneš, Ph.D., Mgr. Jiří Kamas, Ph.D., Ing. Miroslav Minařík, Ing. Vít Paulíček,
Ing. Karel Horák, Ing. Ondřej Šnajdar, 
EPS Biotechnology, s.r.o.

Aktivace peroxodisíranu pomocí stejnosměrného proudu v podmínkách explozivního prostředí: Environmentální implikace

14:35-14:55

RNDr. Jaroslav Bárta, CSc. a kol., G IMPULS Praha, spol. s r.o.

Využití přirozených a vyzvaných elektrických polí při detekci ekologických zátěží

15:00-15:20

RNDr. Jiří Slouka, Ph.D.

Terénní měření jako součást monitoringu in situ technologií

15:25-15:45

Přestávka na kávu

15:45-16:05

RNDr. Jan Němeček, Ph.D., ENACON s.r.o.

Metoda in situ biogeochemické transformace chlorovaných uhlovodíků

16:10-16:30

Ing. Radek Škarohlíd, Mgr. Ing. Marek Martinec, VŠCHT Praha

Tepelné stopovací testy: Pilotní experimenty

16:35-16:55

Ing. Taťána Halešová, ALS Czech Republic, s.r.o.

Pokrok v projektu LIFE2Water - provozní zkušenosti s technologiemi pro dočištění komunálních odpadních vod

17:00-17:20

Mgr. Daniel Svoboda, AGSS, s.r.o.

Potřebují zakázky na odstraňování starých ekologických zátěží odborníky?

17:25-18:50

KOMENTOVANÁ POSTEROVÁ SEKCE

Mgr. Martina Vítková, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze

Magneticky modifikovaný biochar a perspektivy pro dekontaminaci kovů/metaloidů z prostředí

Ing. Martina Siglová, Ph.D., RNDr. Jiřina Macháčková, Ph.D., Ing. Jitka Dostálková, Ing. Juraj Grígel, Ing. Miroslav Minařík, EPS Biotechnology, s.r.o.

Organické mikropolutanty: Posouzení optimálních remediačních strategií v koloběhu vod

Ing. Petra Kubínová, VŠCHT Praha

Efekt mikrovlnného ventingu na mikrobiální aktivitu v zemině

Ing. arch. Elena Bradiaková, Slovenská agentúra životného prostredia

Medzinárodná spolupráca SAŽP v oblasti kontaminovaných území

Ing. Katarína Paluchová, Slovenská agentúra životného prostredia

Štátný program sanácie environmentálnych záťaží 2016-2021 a prvé roky pri jeho plnení

Ing. Hana Horváthová, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU               

Bioremediácia riečnych sedimentov kontaminovaných polychlorovanými bifenylmi (PCB) použitím bakteriálnych konzorcií

doc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D., Ing. Veronika Molinková, Ing. Aneta Babičová, Ing. Marek Dlabaja, Ing. Markéta Vašinková, VŠB – TU Ostrava

Význam bakterií PGPR-konsorcia pro účinnost fytoremediací

Mgr. Zuzana Májeková, RNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD., Mgr. Katarína Peťková, PhD., Mgr. Tomáš Faragó, Mgr. Peter Šottník, PhD., Mgr. Peter Sekula, UK v Bratislave

Kvatifikácia enviromentálnych rizík na modelovej lokalite Zemianske Kostoľany

Mgr. Tatsiana Kuliková, prof. RNDr. Edgar Hiller, PhD, UK v Bratislave

Distribúcia olova v mestských pôdach: prípadová štúdia z Bratislavy

Ing. Lenka Lacinová, Ph.D., RNDr. Jiřina Macháčková, Ph.D., Mgr. Jana Steinová, TU v Liberci, RNDr. Jan Němeček, Ph.D, ENACON s.r.o.,

Laboratorní testování metody biogeochemické transformace hexachlorocyklohexanů a chlorbenzenů

Ing. Klára Vondráková, VŠCHT Praha

Měření povrchových úniků methanu na laboratorním simulátoru skládky

Ing. Kristýna Šimoníková, GEOtest, a.s.

Laboratorní porovnání a výběr vhodných činidel podporujících přirozenou atenuaci za účelem návrhu pilotní aplikace na lokalitě kontaminované chlorovanými etheny

RNDr. René Putiška, PhD., Mgr. David Kušnirák, PhD., AEG, s.r.o.

Geofyzikálny obraz starej environmentálne záťaže

Ing. Václav Durďák, VŠCHT Praha

Intenzifikace sanačních zásahů aplikací mikrovlnného záření

Mgr. Petra Skácelová, Ing. Jana Oborná, Bc. Ivo Medřík, Mgr. Josef Kašlík, Mgr. Jan Filip, Ph.D., RCPTM, Univerzita Palackého, Ing. Ondřej Lhotský, Dekonta a.s. Vojtěch Stejskal, AQUATEST, a.s.

Pilotní aplikace nanočástic nulamocného železa za účelem odstranění chlorovaných uhlovodíků z podzemních vod: Komplexní posouzení vlivu na životní prostředí

Martin Bystrianský, VŠCHT Praha

Krystalizace síranu vápenatého při zahušťování jeho přesyceného roztoku

Ing. Antonín Bervic, VŠCHT Praha

Výzkum intenzifikace sanačního promývání pomocí vyšší teploty promývacího média

Mgr. Jiří Kubricht a kol., DEKONTA  a.s.

Průzkum skládky pesticidů Cismichioi – Moldavsko

RNDr. Květoslav Vlk, Ph.D. a kol., MF

Vybrané průzkumy a sanace SEZ financované MFČR na Moravě

Ing. Irena Šupíková, Ph.D., AQUATEST a.s.

Využití přírodních biochemických procesů pro sanace chlorbenzenů a hexachlorcyklohexanů

Mgr. Marián Petrák, PhD., Mgr. Lucie Potočárová, Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o.

Stará ekologická zátěž na území Pardubického kraje – textilní továrna Vitka Brněnec

18:50

Ukončení prvního dne konference

čtvrtek 25. května 2017

společenský večer – REDUTA

19:30

Zahájení večera – nádvoří

19:35

Hradišťan & Jiří Pavlica – nádvoří

20:15

Zahájení rautu - velký sál, přísálí

20:45-24:00

4TET, Svatý Pluk -  nádvoří

21:30

Zahájení ochutnávky regionálních vín za doprovodu cimbálové muziky SUDOVJAN  a malé překvapení - zcela nové hudební těleso EPS live - malý sál

22:30-02:00

Diskotéka - velký sál

PÁTEK 26. května 2017

odborný program – Klub kultury Uherské Hradiště

8:30-9:00

Snídaně a registrace účastníků

9:00

Zahájení druhého dne konference

9:00-9:20

Ing. Marek Hrabčák, Geosofting, s.r.o.

Skládky ako (budúce) zdroje surovín a energie

9:25-9:45

doc. Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D., Univerzita Pardubice

Chlorované bifenyly a možnosti jejich destrukce chemickými metodami za běžných reakčních podmínek

9:50-10:10

Mgr. Jan Bartoň, GEOtest, a.s.

Problematika starých ekologických zátěží v intravilánech - Brownfied Brno - Křídlovická (čistírny a prádelny)

10:15-10:35

RNDr. Jiřina Macháčková, Ph.D., Ing. Petr Beneš, Ph.D., Ing. Martina Siglová, Ph.D., Ing. Miroslav Minařík, EPS Biotechnology, s.r.o.,  Ing.  Anna Petruželková,  prof .Ing. Zdeňka Wittlingerová, CSc., ČZU, MUDr. Magdalena Zimová, CSc., SZÚ

Výskyt PCE v povrchové vodě a rybích tkáních v říčním ekosystému ovlivněném kontaminací horninového prostředí

10:40-11:00

Přestávka na kávu

11:00-11:20

Dr. Ing. Monika Stavělová, AECOM CZ, s.r.o.

Příběh jedné lokality s kontaminací chloroethenů aneb cesta do pekel je dlážděná dobrými úmysly

11:25-11:45

Ing. Pavla Hrychová, VŠCHT Praha

Optimalizace procesu kultivace zelených řas s využitím digesčních zbytků ze zemědělských bioplynových stanic

11:50-12:15

Přestávka na kávu

12:15-12:35

Ing. Jiří Hájovský, CSc., SG-Geoinženýring, s.r.o.

Sanace důlní hlušiny pod základy stavebních objektů

12:45-13:05

MUDr. Oto Sova, CSc., BOOS-Biologická substance

Enzymatická degradace polutantů „in situ“ technologie třetího tisíciletí v minimalizaci odpadů

13:05-14:05

Oběd formou rautu

14:05

Ukončení konference


Fotogalerie z proběhlého školení

image

Kontakt & Poptávka

+420 602 141 508

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: