• Proběhlé
 • Seminář
 • Akreditace
 • 10. 9. 2019 od 9:00 do 15:30
 • EA hotel Populus, Praha (mapa)
 • prezenční školení
 • počet účastníků 65

OBČANSKÝ ZÁKONÍK A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ


Zveme Vás na seminář

V případě zájmu o přihlášení na akci nás kontaktujte telefonicky na číslo +420 .

Fotografie ze školení Soubory ke stažení

Cena školení 2420 Kč s DPH za jednoho účastníka.

Cena školení 1936 Kč s DPH / osoba při účasti dvou a více účastíků

Seminář poskytne výklad institutů „nového“ občanského zákoníku významných z pohledu problematik životního prostředí, ať již orgánů vykonávajících veřejnou správu životního prostředí, nebo vlastníků a správců pozemků a movitých věcí (např. odpadů), resp. zvířat.
Seminář objasní principy vztahu veřejného práva, a tedy i práva životního prostředí a práva soukromého. Vycházejíce ze struktury občanského zákoníku, lektoři rozeberou občanskoprávní úpravu osob a ochrany osobnosti, věcí, vlastnického práva a jiných věcných práv, smluvní právo a odpovědnost za škodu v tom rozsahu a v těch souvislostech, jaké jsou významné pro ochranu životního prostředí. Od pořizování obrazových a zvukových záznamů účastníky řízení a správními orgány a jejich použitelnosti jako důkazů ve správním řízení, přes práva a povinnosti vlastníků pozemků, dřevin, lesů, zvířat, movitých věcí typu odpadů, až po otázky občanskoprávní odpovědnosti za škodu a veřejnoprávní deliktní odpovědnosti.

SEMINÁŘ JE URČEN

 • Úředníkům orgánů životního prostředí všech agend (zejm. vodoprávní úřady, orgány ochrany přírody a orgány státní správy lesů)
 • Vlastníkům a správcům pozemků, dřevin, lesů a zvířat
 • Územním samosprávným celkům (obcím, městům a krajům), pokud jde o občanskoprávní souvislosti jejich samostatné a přenesené působnosti v ochraně životního prostředí

OBSAH SEMINÁŘE

 • Vztah soukromého a veřejného práva
  • Ust. § 1 odst. 1, § 3029 NOZ a další
 • Osoby, ochrana osobnosti člověka, spolky
  • Ochrana osobnosti – právo žít v příznivém životním prostředí, ochrana soukromí, projevů osobní povahy, pořizování obrazových a zvukových záznamů ve světle dosavadní judikatury
  • Změna právní úpravy sdružovacího práva – občanská sdružení a jejich organizační jednotky podle § 70 odst. 2 ZOPK – spolky a pobočné spolky
 • Věci a práva k nim, odpovědnost vlastníka anebo uživatele pozemku za stav pozemku z pohledu různých veřejnoprávních předpisů
  • Věci opuštěné (věci, které nikomu nepatří a jejich přivlastnění), věci ztracené a věci skryté; odpad jako věc opuštěná?
  • Znovuzavedení zásady „superficies solo cedit“ („povrch ustupuje půdě“) – nadzemní stavba jako součást pozemku, stavba ve veřejnoprávním x soukromoprávním pojetí, vodní díla jako stavby, rostlinstvo (dřeviny) jako součást pozemku, stromy na „stavbách“ (vlastník stavby x vlastník pozemku), součást a příslušenství věci, silniční vegetace, judikatura k odpovědnosti za silniční vegetaci v průjezdních úsecích a novela zákona o pozemních komunikacích č. 268/2015 Sb., s účinností od 31. 12. 2015 
  • Strom společný (strom na hranici pozemků, strom na pozemku ve spoluvlastnictví), rozhodování o společné věci, specifika bytového spoluvlastnictví (SVJ a vlastníci jednotek), význam pro povolování kácení podle § 8 odst. 1 ZOPK a jiná řízení orgánů životního prostředí týkající se společné věci
  • Význam doložení vlastnického či jiného práva k věci pro veřejnoprávní postupy orgánů životního prostředí, např. viz vyhláška č. 86/2019 Sb. novelizující vyhlášku č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení (účinnost od 1. 4. 2019): výjimky z požadavku doložení souhlasu vlastníka
  • Rozhrady (§ 1024 - 1028 NOZ)
  • Případy veřejnoprávní odpovědnosti vlastníka nebo uživatele pozemku za závadný stav na pozemku
 • Živá zvířata (§ 494 NOZ)
  • Zvláštní význam a hodnota zvířete jako smysly nadaného živého tvora
  • Užití ustanovení o věcech na živé zvíře
 • Stromy v rámci sousedského práva
  • Imise (např. stínění)
  • Podrosty a převisy
  • Stromy v těsné blízkosti společné hranice pozemků
 • Smluvní právo – lesní pacht, smlouvy a veřejnoprávní povinnosti, vztah k deliktní odpovědnosti
  • Význam smluv pro otázky veřejnoprávní odpovědnosti za porušení povinností stanovených předpisy v oblasti životního prostředí (např. smlouvy mezi subjekty nakládajícími s odpady)
  • Odchylky lesního pachtu od obecné úpravy
 • Lesní služebnosti
  • Věcná břemena (služebnosti) a lesní pozemky
  • Podmínky zatížení lesního pozemku pozemkovou služebností, služebností pastvy nebo služebností braní lesních plodů
  • Služebnost průhonu na lesních pozemcích
 • Odpovědnost za škodu a újmu v životním prostředí
  • Prevence škod v NOZ, která již výslovně neuvádí povinnost předcházet škodám na přírodě a  životním prostředí (§ 2901 NOZ), žaloby na uložení opatření k odvrácení hrozící újmy
  • Podmínky odpovědnosti za škodu, významné recentní rozsudky NS ČR k odpovědnosti za škodu způsobenou pádem stromů (mimolesních, lesních)
  • Náhrada újmy podle § 58 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny a dle § 11 odst. 3 a § 36 lesního zákona

ČASOVÝ HARMONOGRAM

   8,30 – 9,00    REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
   9,00 – 10,30    ODBORNÝ PROGRAM
   10,30 – 10,50    PŘESTÁVKA NA KÁVU
   10,50 – 12,00    ODBORNÝ PROGRAM
   12,00 – 12,45       OBĚD
   12,45 – 15,30    ODBORNÝ PROGRAM

 


Fotogalerie z proběhlého školení

image

Kontakt & Poptávka

+420 602 141 508

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: