• Proběhlé
  • Konference
  • 18. 5. 2022 od 9:00 až 20. 5. 2022 do 13:30
  • Klub Kultury Uherské Hradiště (mapa)
  • prezenční školení
  • počet účastníků 240

Sanační technologie XXIV


Zveme Vás na konferenci

V případě zájmu o přihlášení na akci nás kontaktujte telefonicky na číslo +420 .

Fotografie ze školení Soubory ke stažení

Plné na celou akci 5100 Kč s DPH

Plné jednodenní - 1. den 4400 Kč s DPH

Plné jednodenní - 2. den 4400 Kč s DPH

Zlev. na celou akci 4200 Kč s DPH #

Zlev. jednodenní - 1. den 3400 Kč s DPH #

Zlev. jednodenní - 2. den 3400 Kč s DPH #

Pro autory referátů 2800 Kč s DPH ##

Pro autory plakátu 3000 Kč s DPH ##

# Zlevněné vložné hradí pracovnící rozpočtových a příspěvkových organizací, výzkumně-vývojových institucí, vysokých škol a studenti denního studia

## Autorské vložné hradí první autoři referátů a plakátových sdělení.

program konference 

 

středa 18. května 2022

16:40

Odjezd na exkurzi s welcome drinkem z parkoviště u vlakového nádraží

17:00-19:00

Exkurze a welcome drink v PIVOVARU ROTOR, který je součástí společnosti EPS biotechnology, s.r.o. v Kunovicích, a ochutnávka oranžového vína z kvevri nádoby, která při této příležitosti bude otevřena.

čtvrtek 19. května 2022

odborný program – Klub kultury Uherské Hradiště

8:30-9:00

Registrace účastníků

9:05-9:10

Vystoupení čestného předsedy konference, prorektora pro strategie
a rozvoj VŠCHT Praha
 prof. Ing. Milana Pospíšila, CSc.

9:10-9:15

Vystoupení ředitele odboru environmentálních rizik a ekologických škod Ministerstva životního prostředí Ing. Karla Bláhy, CSc.

9:15-9:35

Mgr. Lukáš Čermák

Ministerstvo životního prostředí

OPŽP 2021-2027 - Nová pravidla a hodnotící kritéria

9:40-10:00

Ing. Alexandra Skopcová

Ministerstvo životního prostředí

Jednotné environmentální povolení

10:05-10:25

Ing. Šárka Mikundová

Ministerstvo životního prostředí 

Vývoj institutu Ekologická újma dle zákona č. 167/2008 Sb. a Směrnice 2004/35/ES v čase
z pohledu Evropské unie

10:30-10:50

RNDr. Vlasta Jánová, PhD.

Najvýznamnejšie prekážky riešenia problematiky environmentálných záťaží na Slovensku

10:55-11:15

Přestávka na kávu

11:15-11:30

Mgr. Monika Zbořilová

Ministerstvo financí

Informace MF o postupu odstraňování starých ekologických zátěží se zvláštním zřetelem na změny závazu ze smlouvy

11:35-11:50

Jiří Unčovský

Asociace sanačních společností z.s.

Asociace sanačních společností z.s.: činnost a trendy smluvních podmínek

11:55-12:15

prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc., S. Pernický, B. Maršálek, J. Hruška

Masarykova univerzita, RECETOX - Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Český rybářský svaz, místní organizace Hustopeče nad Bečvou, z. s., Botanický ústav AV ČR, Ústav výzkumu globální změny AV ČR

Jaká ponaučení přinesla havárie na řece Bečvě?

12:20-12:40

Mgr. Aleš Novák, Ph.D., M. Kotouč

Česká inspekce životního prostředí

Specifický případ staré ekologické zátěže – odpady z výroby kadmia

12:45-13:05

Ing. Martina Siglová, Ph.D., P. Beneš, M. Minařík

EPS biotechnology, s.r.o.

Aktuální hrozby zatížení prostředí pesticidy a dalšími mikropolutanty a kombinace technologií vedoucí k jejich odstranění

13:10-14:20

Oběd

14:20-14:40

Ing. Petr Lacina, Ph.D., V. Dvořák, M. Hegedüs, S. Mikita

GEOtest, a.s.

Návrh a realizace sanace staré ekologické zátěže v oblasti průmyslového areálu kontaminované šestimocným chromem

14:45-15:05

Ing. Jaroslav Nosek, Ph.D., T. Pluhař, M. Kubalíková, V. Ambrožová

Technická univerzita v Liberci, MEGA, a.s.

Pokročilé real time řízení a monitoring sanačních technologií – technické řešení

15:10-15:30

Mgr. Vendula Ambrožová, J. Nosek, T. Pluhař, M. Vašinka, M. Boček

MEGA, a.s., Technická univerzita v Liberci

Pokročilé real time řízení a monitoring sanačních technologií – praxe z terénu

15:35-15:55

Ing. Robin Kyclt, S. Vosáhlová, V. Matějů, S. Pšeničková

ABITEC, s.r.o.

Biodegradace zeminy znečištěné ropnými uhlovodíky s nízkou mikrobiální respirační aktivitou

16:00-16:20

Ing. Václav Dorazil, Ph.D.

DIAMO, s. p.

Proces realizace projektů v rámci zahlazování následků hornické činnosti
ve s. p. DIAMO

16:25-16:45

Přestávka na kávu

16:45-17:05

doc. Mgr. Peter Šottník, PhD., M. Osacký, Y. Bai, P. Lacina, O. Brachtýr, S. Mikita

Univerzita Komenského v Bratislave, GEOtest, a.s.

Využitie syntetického zeolitu pri úprave kyslých banských vôd na lokalite Smolník

17:10-17:30

Mgr. Zdeněk Vilhelm, J. Zeman, P. Beneš, V. Píštěk, V. Kopecký

EPS biotechnology, s.r.o., Masarykova univerzita, DIAMO, s.p.

Mokřadní čistírny důlních vod – začneme používat tuto efektivní technologii?

17:35-17:55

Mgr. Martin Vašinka, Ph.D., V. Ambrožová, M. Boček, J. Nosek, V. Knytl

MEGA, a.s., Technická univerzita v Liberci, DEKONTA, a.s.

Inovativní metody průzkumu a sanace vertikálně stratifikované anorganické kontaminace podzemních vod

18:00-18:35

KOMENTOVANÁ POSTEROVÁ SEKCE

RNDr. Jan Bartoň, GEOtest, a.s.

Průzkum a likvidace zdroje ionizujícího záření tvořeného izotopem 60Co

RNDr. Zdeněk Suchánek, Česká informační agentura životního prostředí

NIKM - Distribuce KM v SO ORP České republiky

Ing. Hana Horváthová, PhD., Centrum environmentálnych služieb, s. r. o.

Využitie rastlinných bionanočastíc železa na degradáciu polutantov

Ing. arch. Elena Bradiaková, Slovenská agentúra životného prostredia

Práca s verejnosťou a podpora informovanosti v oblasti znečistených území v rámci agendy Slovenskej agentúry životného prostredia

Ing. Katarína Paluchová, Slovenská agentúra životného prostredia

Štátny program sanácie environmentálnych záťaží 2022-2027

Ing. Marie Suchanová, PhD., ALS Czech Republic

Moderní možnosti odběrů analýz ovzduší a půdního vzduchu

RNDr. Ivana Kopecká, Ph.D., Česká informační agentura životního prostředí

Katalogizace sanačních technologií

Mgr. Ivan Györög, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Krátke zhodnotenie monitorovacích prác na lokalite Zlaté Moravce - bývalý areál Calexu

Ing. Markéta Švedová, VŠCHT v Praze

Numerické simulace transportních procesů v rámci technologie termické desorpce

RNDr. Jozef Kordík, PhD., Štátny geologický ústav D. Štúra

Charakteristika a predbežné výsledky z vybraných monitorovaných území znečistených banskou činnosťou

Ing. Barbora Hudcová, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze

Využití kompozitů na bázi železa a biocharu k odstraňování metaloidů z vodných roztoků

Ing. Zdeněk Formánek, VODNÍ ZDROJE, a.s.

Stabilizace in situ, rychlá a efektivní úprava odpadů a geomechanických vlastností zemin systémem ALLU

Mgr. Ondrej Brachtýr, PhD., GEOtest a.s. – organizačná zložka

Prístup k posudzovaniu vplyvu banských vôd na povrchové vody na lokalite Dúbrava

Mgr. Tamara Varga, VÚRUP, a. s.

Znečistenie podzemných a povrchových vôd pesticídmi v útvare podzemných vôd SK1000600P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov východnej časti Podunajskej panvy oblasti povodia Dunaj

Mgr. Nađa-Natalija Zakić, VÚRUP, a. s.

Síranové znečistenie podzemných vôd v oblasti Bratislavy

Jakub Roštár, VÚRUP, a. s.

Modelovanie vplyvu zmeny kolmatácie dna rieky na úroveň hladiny podzemnej vody

Mgr. Veronika Špirová, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave

Mobilizácia rizikových prvkov a minerálne fázy pochovaných produktov spaľovania komunálneho odpadu

Ing. Ilona Mičánková, Ministerstvo financí

Činnost Ministerstva financí v procesu zadávání veřejných zakázek

Ing. Jaroslav Nosek, Ph.D., Technická univerzita v Liberci

Autokalibrační systém včasného varování před účinky vztlaku podzemních vod při povodni – jako nový prvek protipovodňové ochrany

Mgr. Bronislava Voleková, PhD., Slovenské národné múzeum- Prírodovedné múzeum

Vplyv mikrobiálneho zloženia prírodných Fe oxyhydroxidov na sorpciu arzénu a antimónu

Mgr. Ondřej Koukal, Univerzita Palackého v Olomouci,

Historie antropogenní kontaminace říčních sedimentů ve specifických oblastech povodí Bečvy a Odry

čtvrtek 19. května 2022

společenský večer – REDUTA

19:45

Zahájení večera – nádvoří

 

Hradišťan & Jiří Pavlica – nádvoří

20:30

Zahájení rautu - velký sál, přísálí

21:30

Zahájení ochutnávky regionálních vín za doprovodu cimbálové muziky SUDOVJAN - malý sál

21:00-02:00

AkuStyk (kapela hrající pop-rock trochu jinak) - velký sál

pátek 20. května 2022

odborný program – Klub kultury Uherské Hradiště

9:00

Zahájení druhého dne konference

9:00-9:20

prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc., V. Dombek

Masarykova univerzita, RECETOX - Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, VŠB-TU Ostrava

Nový manuál Stockholmské úmluvy pro kontaminovaná místa

9:25-9:45

RNDr. Zdeněk Suchánek

Česká informační agentura životního prostředí

Výsledky Národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM 2019-2021)

9:50-10:10

Mgr. Zdenka Szurmanová

AQD-envitest, s.r.o.

Co přinesla 2. etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst?

10:15-10:35

RNDr. Eva Vodičková

GEOtest, a.s.

Národní inventarizace kontaminovaných míst - zkušenosti ze sběru dat a zpracování podkladů

10:40-11:00

Ing. Michal Žák

Ochrana podzemních vod, s.r.o.

OPV sanační technologie SIP a DIMA

11:05-11:25

Mgr. Juraj Macek, PhD.

Centrum environmentálnych služieb, s.r.o.

Sanácia v rušňovom depe Štúrovo - realizácia a výsledky

11:30-11:50

Přestávka na kávu

11:50-12:10

RNDr. Petr Řežábek, R. Jurnečková

GEOtest, a.s.

Sanační práce v areálu společnosti Jihočeská plynárenská, a.s. v Českých Budějovicích

12:15-12:35

doc. Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D., B. Kamenická

Univerzita Pardubice

Reduktivní dehalogenace jako jednoduchá on-site metoda pro přeměnu obtížně biodegradovatelných halogenovaných aromatických a/nebo polyaromatických kontaminantů na biodegradovatelné produkty

12:40-13:00

doc. Mgr. Martina Vítková, Ph.D., Sz. Zarzsevszkij, H. Šillerová, O.E. Ojo, M. Komárek

Česká zemědělská univerzita v Praze

Vhodnost aplikace kompostovaných čistírenských kalů na brownfields

13:05-13:25

Ing. Taťána Halešová

ALS Czech Republic s.r.o.

Eliminace pesticidů v CHKO Moravský kras

13:30-13:50

Ing. Jiří Hájovský, CSc.

SG Geoinženýring, s.r.o.

Realizace sanačních opatření s cílem zabránění migrace termických procesů

13:55-14:10

Filip Okleštěk

SEZAKO Prostějov s.r.o.

Moderní postupy pro sanaci kanalizace a vodohospodářských děl

14:15-14:25

Ing. Petr Novotný, Pavel Šefl

ESSENCE LINE, s.r.o.

Využití in vitro metod při stanovení genotoxicity, endokrinní disrupce
a mikrobiomu ve vzorcích životního prostředí

14:30

Ukončení konference

změna programu vyhrazena

 

 

GENERÁLNÍ SPONZOR KONFERENCE

EPS biotechnology, s.r.o.

V Pastouškách 205, 686 04 Kunovicetel. 572 503 019

e-mail: eps@epsbiotechnology.czhttp://www.epsbiotechnology.cz


Fotogalerie z proběhlého školení

image

Kontakt & Poptávka

+420 602 141 508

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: