• Proběhlé
  • Konference
  • 22. 5. 2019 od 16:00 do 24. 5. 2019 13:30
  • Klub Kultury, Uherské Hradiště (mapa)
  • prezenční školení
  • počet účastníků 221

Sanační technologie XXII


Zveme Vás na konferenci

V případě zájmu o přihlášení na akci nás kontaktujte telefonicky na číslo +420 .

Fotografie ze školení Soubory ke stažení

Plné na celou akci 4900 Kč s DPH

Plné jednodenní - 1. den 4200 Kč s DPH

Plné jednodenní - 2. den 4200 Kč s DPH

Zlev. na celou akci 4000 Kč s DPH #

Zlev. jednodenní - 1. den 3000 Kč s DPH #

Zlev. jednodenní - 2. den 3000 Kč s DPH #

Pro autory referátů 2500 Kč s DPH ##

Pro autory plakátu 2800 Kč s DPH ##

# Zlevněné vložné hradí pracovnící rozpočtových a příspěvkových organizací, výzkumně-vývojových institucí, vysokých škol a studenti denního studia

## Autorské vložné hradí první autoři referátů a plakátových sdělení.

středa 22. května 2019

16:30

Odjezd na exkurzi s welcome drinkem z parkoviště u vlakového nádraží

17:00-20:30

Exkurze a welcome drink prostorách  Centra výzkumu mikrobiální biomasy společnosti EPS BIOTECHNOLOGY, s.r.o. v Kunovicích

čtvrtek 23. května 2019 - odborný program – Klub kultury Uherské Hradiště

8:30-9:00

Registrace účastníků

9:05-9:10

Zahájení konference doc. Ing. Josefem Janků, CSc. z VŠCHT Praha

9:10-9:15

Vystoupení čestného předsedy konference, prorektora pro strategie a rozvoj VŠCHT Praha prof. Ing. Milana Pospíšila, CSc.

9:15-9:20

Vystoupení ředitele odboru environmentálních rizik a ekologických škod, Ministerstva životního prostředí Ing. Karla Bláhy, CSc.

9:20-9:40

Mgr. Lukáš Čermák, Ministerstvo životního prostředí

Staré ekologické zátěže v programovém období 2021+

9:45-10:05

Ing. Šárka Mikundová, Ministerstvo životního prostředí 

Změny v oblasti zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a plánované aktualizace MP MŽP

10:10-10:30

RNDr. Vlasta Jánová, Ph.D., Ministerstvo životného prostredia SR

Problémy spojené so sanáciou niektorých environmentálnych záťaží na Slovensku

10:35-10:45

RNDr. Jan Gruntorád, CSc., Ministerstvo životního prostředí

SEKM 3- představení nového informačního systému

10:50-11:10

Ing. Radka Bezděkovská, SYSNET s.r.o.

Systém evidence kontaminovaných míst SEKM 3

11:15-11:35

Přestávka na kávu

11:35-11:55

Ing. Petr Beneš, Ph.D., J. Kamas, M. Heřmánková, M. Siglová, B. Bodácz, V. Píštěk, EPS biotechnology, s.r.o.

Praktické uplatnění výsledků výzkumu v praxi aneb od myšlenky k technologii

12:00-12:20

RNDr. Jaroslav Hrabal, V. Cencerová, MEGA a.s.

Geochemické aspekty nasazení elektrochemické podpory reduktivní dechlorace chlorovaných uhlovodíků

12:25-12:45

Ing. Jaroslav Nosek, Ph.D., K. Pešková, T. Pluhař, O. Vološčuková, Technická univerzita v Liberci, AQUATEST a.s.

In-situ sanační aplikace optimalizovaného nZVI s elektrochemickou podporou na lokalitě kontaminované chlorovanými etheny

12:50-14:00

Oběd

14:00-14:25

Mgr. Tomáš Binčík, Univerzita Komenského v Bratislave

Sorpcia niklu a zinku na zeolity syntetizované v perlitu

14:30-14:50

Mgr. Zdeněk Vilhelm, J. Vaněk, J. Kamas, K. Waska, K. Horák, M. Minařík, EPS biotechnology, s.r.o.

Využití matematických modelů pro efektivní remediaci životního prostředí

14:55-15:15

RNDr. Eva Vodičková, GEOtest, a.s.

Průzkum ekologické zátěže ve vybraných lokalitách v Hradci Králové

15:20-15:40

RNDr. Jan Němeček, Ph.D., ENACON s.r.o.

In situ anaerobní bioremediace chlorovaných uhlovodíků – zkušenosti z provozních aplikací a směry dalšího vývoje

15:45-16:05

Přestávka na kávu

16:05-16:25

Ing. Kristýna Šimoníková, GEOtest, a.s.

Porovnání účinnosti aplikovaných činidel v rámci pilotní terénní zkoušky na lokalitě kontaminované chlorovanými etheny

16:30-16:50

Mgr. Michal Hegedüs, GEOtest, a.s.

Využitie zliatin a zmesi kovov zo systému Ni-Al pre efektívne a rýchle odstraňovanie halogenovaných aromatických látok z kontaminovaných vôd

16:55-17:15

Ing. Dagmar Bartošová, Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Zkušenosti s hodnocením rizik v rámci řešení starých ekologických zátěží

17:20-18:30

KOMENTOVANÁ POSTEROVÁ SEKCE

Ing. Ilona Mičánková, Ministerstvo financí

Ohlédnutí za činností Ministerstva financí v procesu zadávání ekologických zakázek

Ing. Petr Lacina, Ph.D., GEOtest, a.s.

Návrh a realizace sanace staré ekologické zátěže v oblasti průmyslového areálu kontaminovaného šestimocným chromem

Ing. Marek Šír, Ph.D., VŠCHT Praha

Monitoring a vyhodnocení dopadů znečištění v pěti průmyslových městech na Ukrajině

Jitka Pavlíková, FCC Česká republika, s.r.o.

Service for the Future

Bc. Roman Hadacz, GEOtest, a.s.

Odstranění staré ekologické zátěže v místě bývalé obalovny živičných směsí s obsahem zemin kontaminovaných PCB

RNDr. Ivo Hlásenský, Ph.D., Dekonta, a.s.

Inovativní reduktivní technologie - řešení kontaminace těžkými kovy?

Mgr. Martin Žídek, Univerzita Palackého v Olomouci

Oxy-hydroxidy Fe v přípovrchovém horninovém/ půdním prostředí, vazba polutantů na ně, a technologie jejich odstraňování

Ing. Michaela Borošová, DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.

Využitie pokročilých oxidačných procesov na degradáciu heterogénnej zmesi kontaminantov v podzemných vodách

Mgr. Karel Waska, Ph.D., M. Heřmánková, V. Paulíček, V. Vašíček, M. Minařík, EPS biotechnology, s.r.o. Využití vytěžených sedimentů k produkci inovativních substrátů a technosolů pro rostlinné školky a rekultivace - projekt EU LIFE AGRISED

Dr. Ing.  Monika Heřmánková, K. Waska, P. Beneš, V. Píštěk, M. Minařík EPS biotechnology, s.r.o. Zlepšení péče o půdu pomocí bioaktivátoru založeného na přepracování hnoje z drůbežáren - projekt EU LIFE POREM

Ing. Martina Siglová, Ph.D., P. Beneš, J. Kamas, O. Šnajdar, V. Paulíček, R. Ježdík, R. Hovorič,  EPS biotechnology, s.r.o.

Nanovlakenné struktury a životní prostředí

Ing. Lucia Tajnaiová, VŠCHT Praha

Ekotoxické účinky drevnej štiepky a jej prípadné využitie v sanačných technológiách

Mgr. Jan Bartoň, GEOtest, a.s.

Hodnocení rizik Motolské skládky v Praze

Ing. Marina Kholomyeva, VŠCHT Praha

Předčištění skládkových výluhů pomocí phytoremediace

Ing. arch. Elena Bradiaková, Slovenská agentúra životného prostredia

Národný projekt 3 INFOAKTIVITY a akademická verejnosť

Ing. Katarína Paluchová, Slovenská agentúra životného prostredia

Iniciatívy Európskych spoločenstiev v oblasti kontaminovaných lokalít

Ing. Jaroslav Řeřicha, CENIA, Česká informační agentura životního prostředí

Statistické výsledky identifikace indicií kontaminovaných míst pomocí metod DPZ na území ČR

Ing. Hana HorváthováSlovenská technická univerzita v Bratislave

Bioremediácia vs. nanoremediácia: eliminácia polychlorovaných bifenylov (PCB) použitím integrovaného remediačního prístupu

doc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D., VŠB-Technická univerzita Ostrava

Mikroorganismy rhizosféry a jejich vliv na efektivní fytoakumulaci kovů

čtvrtek 23. května 2019 - společenský večer – REDUTA

19:45

Zahájení večera – nádvoří

 

Hradišťan & Jiří Pavlica – nádvoří

20:15

Zahájení rautu - velký sál, přísálí

21:00

ANNA K. -  nádvoří

21:30

Zahájení ochutnávky regionálních vín za doprovodu cimbálové muziky SUDOVJAN - malý sál

22:00-02:00

Akustyk - velký sál

pátek 24. května 2019 - odborný program – Klub kultury Uherské Hradiště

9:00

Zahájení druhého dne konference

9:00-9:20

RNDr. Zdeněk Suchánek, J. Řeřicha CENIA, Česká informační agentura životního prostředí

Distribuce identifikovaných indicií kontaminovaných míst na území ČR

9:25-9:45

Ing. Jiří Hájovský, CSc., SG-Geoinženýring, s.r.o.

Sanace termických procesů v prostoru novostavby

9:50-10:10

RNDr. Jiřina Macháčková, Ph.D., K. Horák, J. Vaněk, M. Minařík, Z. Vilhelm, P. Beneš, EPS biotechnology, s. r. o.

Vliv dlouhodobých hydrologických cyklů na výskyt LNAPL na hladině podzemní vody

10:15-10:35

Ing. Michal Kříž, AQUATEST a.s.

Sanace ilegálního skladu nebezpečných odpadů ve Starém Městě  u Frýdku - Místku

10:40-11:00

Přestávka na kávu

11:00-11:20

Mgr. Ľubica Durdiaková, B. Gavuliaková, P. Greš, D. Guman, P. Kuric, Š. Marenčák, T. Mozoli, M. Tomasch, M. Zatlakovič, VÚRUP, a.s.

Dekontaminácia horninového prostredia okolia havárie produktovodu v SLOVNAFT, a. s.

11:25-11:45

Mgr. Ondrej Brachtýr, P. Šottník, Ĺ. Jurkovič, J. Vozár, Univerzita Komenského v Bratislave

Využite podporovanej atenuácie na predčisťovanie banských vôd z vybraných lokalít Slovenska

11:50-12:10

RNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D., J. Siegel, Ch. Wangmo, J. Cuhorka, A. Otoupalíková, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, RECETOX

Reverzní osmóza pro zakoncentrování estrogenů před jejich analytickým stanovením - matematický popis procesu

12:15-12:35

Mgr. Bc. Eva Trávníčková, P. Mikula, J. Opršal, M. Boháčová, L. Kubač,
D. Kimmer, J. Soukupová, M. Bittner, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, RECETOX

Antimikrobiální účinky nanovláknitých filtračních membrán
pro vodárenské technologie

12:40 -12:50

Závěrečná diskuse

13:00

Ukončení konference


Fotogalerie z proběhlého školení

image

Kontakt & Poptávka

+420 602 141 508

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: