• Proběhlé
 • Seminář
 • Akreditace
 • 18. 9. 2018 od 9:00 do 15:30
 • EA hotel Populus v Praze (mapa)
 • prezenční školení
 • počet účastníků 26

Občanský zákoník a ochrana životního prostředí


Zveme Vás na seminář

V případě zájmu o přihlášení na akci nás kontaktujte telefonicky na číslo +420 .

Fotografie ze školení Soubory ke stažení

Cena školení 2000 Kč s DPH za jednoho účastníka.

Cena školení 1600 Kč s DPH / osoba při účasti dvou a více účastíků

8,30 - 9,00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

 

 • Vztah soukromého a veřejného práva

Ust. § 1 odst. 1, § 3029 NOZ a další.

 • Osoby, ochrana osobnosti člověka, jednání za právnickou osobu, zastoupení

Ochrana osobnosti – právo žít v příznivém životním prostředí, ochrana soukromí, projevů osobní povahy, pořizování obrazových a zvukových záznamů ve světle dosavadní judikatury.

Změna právní úpravy sdružovacího práva – občanská sdružení a jejich organizační jednotky podle

 § 70 odst. 2 ZOPK – spolky a pobočné spolky.

 • Věci a práva k nim

Věci opuštěné (věci, které nikomu nepatří a jejich přivlastnění), věci ztracené a věci skryté, odpad jako věc opuštěná?

Znovuzavedení zásady „superficies solo cedit“ („povrch ustupuje půdě“) – nadzemní stavba jako součást pozemku, stavba ve veřejnoprávním x soukromoprávním pojetí, vodní díla jako stavby, rostlinstvo (dřeviny) jako součást pozemku, stromy na „stavbách“ (vlastník stavby x vlastník pozemku), součást              a příslušenství věci, silniční vegetace, judikatura k odpovědnosti za silniční vegetaci v průjezdních úsecích a novela zákona o pozemních komunikacích č. 268/2015 Sb.  s účinností od 31. 12. 2015.

Strom společný (strom na hranici pozemků, strom na pozemku ve spoluvlastnictví), rozhodování                       o společné věci, specifika bytového spoluvlastnictví (SVJ a vlastníci jednotek), význam pro povolování kácení podle § 8 odst. 1 ZOPK a jiná řízení orgánů životního prostředí týkající se společné věci.

Rozhrady (§ 1024 - 1028 NOZ), nezbytné cesty (§ 1029 - 1036 NOZ).

Omezení vlastnického práva, vyvlastnění.

Právo stavby.

 

10,30 - 10,50 PŘESTÁVKA NA KÁVU

 

 • Živá zvířata (§ 494 NOZ)

       Zvláštní význam a hodnota zvířete jako smysly nadaného živého tvora.

       Užití ustanovení o věcech na živé zvíře.

 • Právní skutečnosti

Právní jednání (konání, opomenutí), právní události, podmínky, soukromé a veřejné listiny, počítání času, lhůty a doby, promlčení a prekluze – význam pro veřejné právo.

 • Stromy v rámci sousedského práva

Imise (např. stínění), podrosty a převisy, stromy v těsné blízkosti společné hranice pozemků, judikatura.

 

12,30 - 13,20  PŘESTÁVKA NA OBĚD
 

 • Smluvní právo – zemědělský pacht, smlouvy o nájmu lesa uzavřené před 1. 1. 2014, nájemce – pachtýř a náhrada podle § 58 odst. 2 ZOPK, § 11 odst. 3 a § 36 lesního zákona.
 • Odpovědnost za škodu

Prevence škod v NOZ, která již výslovně neuvádí povinnost předcházet škodám na přírodě a životním prostředí (§ 2901 NOZ), žaloby na uložení opatření k odvrácení hrozící újmy.

Podmínky odpovědnosti za škodu, významné recentní rozsudky NS ČR k odpovědnosti za škodu způsobenou pádem stromů (mimolesních, lesních).

 • Vztah NOZ a lesního zákona

Věcná břemena (služebnosti) a lesní pozemky.

Podmínky zatížení pozemkovou služebností, služebností pastvy nebo služebností braní lesních plodů.

Služebnost průhonu na lesních pozemcích.

 • Nový občanský zákoník a myslivost

Trvání ručení členů honebních společenstev za závazky honebního společenstva dle § 27 zákona

o myslivosti za účinnosti NOZ.

Odpovědnost členů volených orgánů podle § 159 NOZ.

Neplatnost rozhodnutí orgánu spolku dle § 258 NOZ.

Přiměřené zadostiučinění člena spolku dle § 261 NOZ.

Škoda způsobená zvířetem dle § 2933 NOZ.

 • Rekodifikační novela správního řádu

Terminologické změny, podpůrce při jednání se správním orgánem, vztah k zástupci účastníka řízení, veřejnoprávní smlouvy.
 

15,30 UKONČENÍ SEMINÁŘE


Fotogalerie z proběhlého školení

Přiložené soubory

image

Kontakt & Poptávka

+420 602 141 508

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: