• Proběhlé
  • Seminář
  • Akreditace
  • 20. 3. 2018 od 9:00 do 16:00
  • EA Hotel Populus, Praha (mapa)
  • prezenční školení
  • počet účastníků 28

Informační zákony


Zveme Vás na seminář

V případě zájmu o přihlášení na akci nás kontaktujte telefonicky na číslo +420 .

Fotografie ze školení Soubory ke stažení

Cena školení 2400 Kč s DPH za jednoho účastníka.

Cena školení 2000 Kč s DPH / osoba při účasti dvou a více účastíků

Přednáší

 JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.,

členka rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního prostředí, spoluautorka komentáře k zákonu o svobodném přístupu k informacím

JUDr. Miloš Tuháček,

advokát specializovaný na právo na informace a právo životního prostředí spoluautor komentáře k zákonu o svobodném přístupu k informacím

 

 

1. Vztah zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, další komplexní speciální úpravy

Povinnost vyřizovat žádost o informace podle povahy požadované informace, nikoli podle toho, jaký zákon uvede žadatel (Sb. NSS č. 2062/2010)

2. Povinné subjekty, včetně ÚSC a jejich orgánů a veřejných institucí

Aktuální soudní a jiné odborné výklady k šíři okruhu povinných subjektů (např. obchodní korporace, církve, politické strany aj.)

3. Poskytování informací na žádost x aktivní zpřístupňování informací (povinné minimum a vlastní aktivity povinného subjektu)

4. Dotazy na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací (požadavky na odborné a právní expertízy, vytváření statistik apod.) podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., absence požadované informace podle § 4 zákona č. 123/1998 Sb.

Šikanózní žádosti o informace, zásada zákazu zneužití práva

5. Omezení přístupu k informacím, důvody obligatorní a fakultativní

Ochrana osobních a individuálních údajů, osobnosti, obchodního tajemství, informace od třetích osob včetně podatelů podnětů, vnitřní pokyny x metodiky, neexistující informace jako faktický důvod odmítnutí žádosti atd.

6. Vztah evropského nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR, platnost od května 2018) k poskytování informací

7. Vyřizování žádostí o informace z kontrolní činnosti a ze spisů správního řízení, vztah k nahlížení do spisu podle § 38 správního řádu

Protokoly z kontrol, neukončená správní (sankční) řízení, kopie pravomocných rozhodnutí, podklady poskytnuté žadatelem, znalecké posudky a další odborné podklady, výsledky měření atd.

Procesní právo nahlížení do spisu x hmotné právo na informace, žádosti účastníka řízení o zasílání kopií dokumentů ze spisu, žádost o kopii celého spisu, nahlížení do spisu neúčastníkem správního řízení

8. Informační zákony ve vztahu k povinnosti mlčenlivosti uložené zákonem o kontrole a správním řádem, příp. dalšími zákony

9. Úhrady za poskytování informací

10. Úprava poskytování informací a nahlížení do spisu podle dalších právních předpisů

Např. § 168 odst. 2 StavZ (poskytování kopie dokumentace stavby) - vztah k poskytování informací dotčenými orgány, např. orgány životního prostředí, § 39 odst. 13 zákona o odpadech (poskytování informací o jednotlivých osobách ohlašujících odpady), § 8 odst. 4 zákona o integrované prevenci (označení údajů v žádosti o IP za chráněné)§ 82 písm. c) zákona o obcích (poskytování informací členu zastupitelstva obce)


Fotogalerie z proběhlého školení

Přiložené soubory

image

Kontakt & Poptávka

+420 602 141 508

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: