• Sborníky na CD

Vodárenská biologie 2020


Datum vydání: 5. 2. 2020

ISBN: 978-80-88238-18-8

Počet stran: 218

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.

190 kč/ks

Lenka Fremrová - Nové normy

Petr Pumann - Jak se odrazila revidovaná ČSN 75 7713 (2015) ve výsledcích stanovení abiosestonu

Dana Baudišová, Petr Pumann, Vladislav Jakubů - Stanovení koliformních bakterií na CCA agaru (identifikace, význam, limity)

Petra Vašíčková, Michal Šereš, Jakub Hrdý, Petra Innemanová, Petr Králík, Iva Slaná - Výskyt významných virů způsobujících alimentární infekce v povrchových i pitných vodách ČR

Barbara Kubíčková - Přírodní toxiny v sladkovodním prostředí - výskyt, osud a vliv na zdraví

Blahoslav Maršálek, Eliška Maršálková, Jan Vostřel - Přírodě blízká opatření pro stabilizaci vody nádrže Rosnička

Libuše Barešová, Jindřich Duras, Jakub Borovec, Antonia Metelková - Hodnocení ekologického potenciálu vodních nádrží v povodí Vltavy pro třetí plány dílčích povodí

Ivana Beděrková, Petr Pumann, Filip Kothan, Libuše Barešová - Vliv odbahnění nádrží na jakost koupacích vod

Hana Mlejnková, Lucie Jašíková, Tomáš Fojtík, Marcela Makovcová, Eva Juranová,  Petr Pumann - Možnosti vodní rekreace na území hlavního města Prahy

Filip Kothan, Lenka Bendakovská, Petr Pumann, Tereza Pouzarová, Dana Baudišová, Václava Maťašovská, Tomáš Fojtík - Vliv pozice odběrového místa na hodnocení kvality koupací vody

Barbora Havelková, Daniela Hlávková, Veronika Seidlová, Miroslava Beklová - Triazinové pesticidy v Amatérské jeskyni, CHKO Moravský kras

Tamara Pacholská, Pavla Šmejkalová - Odstraňovanie pesticídnych látok z pitnej vody pomocou pokročilých oxidačných procesov

Tomáš Munzar, Tomáš Brabenec, Petra Hrušková - Mechanická desinfekce vody prostřednictvím keramické membránové filtrace

Andrej Zemplényi - Riešenie biologického znečistenia vnútorných rozvodov pitnej vody pomocou polymérnej dezinfekcie a ionizácie striebra a medi ako garantovaná eliminácia legionel bez použitia chlóru

Karolína Keprtová - EDTA - její výskyt a osud ve vodním prostředí

Dana Baudišová, Jakub Dobiáš, Karel Kolář, Natálie Lapšanská, Petra Vlachová - Periodický výskyt zvýšeného mikrobiálního oživení ve vodárenské nádrži Švihov na řece Želivce

Daniel Fiala, Anna Kólová, Pavel Rosendorf, Lenka Smetanová, Lada Stejskalová,  Miroslav Váňa - Emise a imise - produkce nutrientů z bodových zdrojů znečištění v povodí VN Švihov

Iva Kutilová, Matěj Medvecký, Pimlapas Leekitcharoenphon, Patrick Munk, Valeria Bortolaia, Sünje J. Pamp, Monika Dolejská - Rezistence k antibiotikům v městských a nemocničních odpadních vodách: Porovnání přístupu celogenomového sekvenování bakteriálních izolátů

a metagenomiky

Klára Škodáková, Stanislav Gajdoš, Ivan Karpíšek, Dana Vejmelková - Detekce vybraných genů antibiotické rezistence v nemocničních odpadních vodách pomocí (q)PCR

Stanislav Gajdoš, Kristýna Časarová, Ivan Karpíšek, Dana Vejmelková - Optimalizace izolace volné DNA z vodných vzorků

Tereza Stachurová, Kateřina Malachová - Beta-laktamová rezistence v sedimentačních nádržích čistíren odpadních vod

Dana Vejmelková, Aleksandra Miłobędzka, Lucie Pokorná, Sabina Purkrtová,  Kateřina Demnerová, Jan Bartáček - Představení projektu REPARES: Research platform on antibiotic resistance spread through wastewater treatment plants

Jana Zuzáková, Jana Kabátová, Jana Říhová Ambrožová, Lenka Vavrušková,  Zuzana Nováková - Zkušenosti z testování průtokové cytometrie s rozlišením živých/mrtvých buněk v reálných a uměle kontaminovaných vzorcích vod

Roman Effenberg, Miroslav Ledvina, Jana Zuzáková - Nové vodivostní biosenzory pro selektivní detekci Escherichia coli v pitné vodě

Pavel Krist, Vít Tichý - Plně automatizované snímání živých buněk a fixních preparátů

Lucie Baumruková, Jana Říhová Ambrožová, Jaroslav Bystrianský - Metody běžného biologického monitoringu stavu konstrukčních materiálů

Adéla Šimůnková, Jana Říhová Ambrožová, Jaroslav Říha st., Jaroslav Říha ml., Tomáš Hloušek - Metodika a přístup k monitoringu stavu filtračních sestav osazovaných do větracích průduchů vodojemů

Marta Kořínková, Zdislava Drahošová, Martina Štěpánková, Ladislava Matějů - Kontaminace ovzduší během splachování toalet

Ladislava Matějů, Zdislava Drahošová, Taťána Halešová, Martina Wittlerová, Magdalena Zimová - Odpadní vody ze zdravotnických zařízení a analýza rizik

Drahomíra Leontovyčová, Markéta Ackermanová - Bioakumulační monitoring povrchových vod v roce 2018

Barbora Kotvasová, Zuzana Sirotná, Anna Gičová, Andrea Gažiová - Surveillance legionelóz vo verejnom zdravotníctve Slovenskej republiky

Marian Umrian, Milada Kaniková, Andrea Gažiová, Martin Sojka - Potenciálne patogény izolované z vodného prostredia

Jana Říhová Ambrožová, Jana Zuzáková, Jana Kofroňová - Problematika stanovení a případného využití somatických kolifágů v hygieně vody

Agáta Fargašová - Hodnotenie interakčných vzťahov Cd, Pb, Zn a Cu pomocou riasy Scenedesmus quadricauda

Lucie Jašíková, Hana Mlejnková, Tomáš Fojtík, Marcela Makovcová, Eva Juranová - Pražské říční plovárny od historie po současnost

Martina Wittlerová, Gabriela Jírová, Taťána Halešová - Ekotoxicita odpadních vod z nemocnic v závislosti na obsahu vybraných léčiv

Monika Krahulcová, Ivana Bačová, Klára Cverenkárová, Petra Olejníková, Lucia Bírošová - Výskyt koliformných baktérií rezistentných voči antibiotikám  v povrchových vodách na Slovensku

image

Kontakt & Poptávka

+420 702 148 819

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: