• Sborníky v knižní podobě
  • Zvýhodněná cena

Vodárenská biologie 2010


Datum vydání: 9. 2. 2010

ISBN: 978-80-86832-48-7

Počet stran: 248

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.

140 kč/ks

OBSAH SBORNÍKU:

 

Jana Říhová Ambrožová - Revize normy pro vodojemy ČSN 73 6650

Lenka Fremrová - Normy pro chemické výrobky používané k úpravě vody a pro vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě

Petr Pumann - Koluduji, tedy jsem (účastníkem MPZ)

Petr Pumann - Profil vod ke koupání – nový přístup k větší bezpečnosti koupacích vod nebo jen nová povinnost?

František Kožíšek - Případová studie analýzy rizik zdroje a úpravny vody při zpracování plánu pro zajištění kvality pitné vody

Alena Sládečková - Případové studie využití hydrobiologického auditu v plánech pro zajištění kvality pitné vody

Eva Podholová - Využití membránových technologií při úpravě vody na vodu pitnou

Libuše Benešová - Stanovení forem hliníku při vodárenské úpravě

Pavel Michal - Sledování ukazatele BDOC na úpravně vody ve Víru a v přilehlé zásobované oblasti

Jana Hubáčková - Nové technologie v užívání dezinfekčních prostředků v ČR

Dong Nguyen Thanh - Adsorption study of arsenate on manganese dioxide nanosorbents in aqueous solution [Možnosti odstranění As (V) z vod použitím nanočástic MnO2]

Jana Hubáčková - Problémy obcí samostatně provozujících vodovody

Lucie Javůrková - Aplikace geotextilie na pomalém pískovém filtru

Iva Čiháková - Vodojem – objekt představující riziko pro kvalitu vody i možnosti zásobování spotřebiště pitnou vodou

František Kožíšek - Vyšetření lidského séra jako nástroj ke sledování expozice kryptosporidií ve vztahu k pitné vodě

Mária Horecká - Sledovanie legionel a améb v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku

Eva Musilová - Antibakteriální účinky fotokatalyticky aktivních nanovrstev TiO2

Ľubica Kollerová - Porovnání systémů aktivního chloru

Rodan Geriš - Dvě letní tváře nádrže Mostiště

Josef Hejzlar - Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení nebo procesy v povodí?

Jindřich Duras - Předzdrž vodárenské nádrže snadno a rychle

Jindřich Duras - VN Karhov – co na nás chystají acidifikované nádrže?

Marek Liška - VN Švihov – vývoj kvality vody v povodí

Jindřich Duras - VN Švihov – vývoj kvality vody v nádrži

Vlastimil Zahrádka - Problematika živin a sinic v nádrži Skalka – výsledky mezinárodního projektu

Jaroslav Hrbáček - Možnosti parametrizace biomasy zooplanktonu jak pro možné vlivy klimatu, tak pro testovatelnost hypotéz o interakcích v biocenose planktonu

Zlatica Novotná - On-line kvantifikace sinic v surové vodě

Agáta Fargašová - Využitie rias na zhodnotenie toxicity vôd a sedimentov z lokalít kontaminovaných kovmi

Michal Cypris - Stanovení biologické rozložitelnosti vybraných kvartérních pyridinových solí

Josef K. Fuksa - Znečištění povrchových vod farmaky a možnost jejich nálezu ve zdrojích pitné vody

Dana Baudišová - Vliv odtoku z ČOV Stará a Nová Paka a z ČOV Lomnice nad Popelou na mikrobiální společenstva jejich recipientů (Oleška, Popelka)

Dáša Štarmanová - Osud těžkých kovů ve vodních ekosystémech pod ČOV

Ladislava Matějů - Stanovení klostridií v čistírenských kalech – porovnání metod

Marcel Gómez - Sledování provozu a návrhy optimalizace největší membránové čistírny domovních odpadních vod v České republice   

Lenka Vacková - Rychlost odstraňování sloučenin dusíku při použití enkapsulované biomasy

Tereza Pouzdrová - Význam rychlosti plnění počítací komůrky pro výsledek stanovení bioseston

Eva Podholová - Alternativní kvantitativní a semikvantitativní metody v mikrobiologii vody 

Ladislava Matějů - Stanovení indikátorových mikroorganismů v čistírenských kalech – porovnání metod

Luděk Rederer - Monitoring na nádržích Povodí Labe

Milena Bošáková - Percentuálny podiel bakteriálnych nárastov vo fytobentose ako doplnok hodnotenia ekologického stavu povrchových vôd

Petra Oppeltová - Bilanční hodnocení vybraných ukazatelů jakosti vody ve vodárenské nádrži Kružberk

Peter Bobáľ - Modelování transportu sedimentů a vybraných nutrientů v povodí pomocí dynamického erozního modelu ArcSWAT 2005 na příkladu povodí Ostravice

Rozália Horváth - Hygienický význam biologickej kontroly kvality vody vhodnej na kúpanie

image

Kontakt & Poptávka

+420 702 148 819

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: