• Sborníky v knižní podobě

Sanační technologie XX


Datum vydání: 24. 5. 2017

ISBN: 978-80-88238-01-0

Počet stran: 200

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.

280 kč/ks

OBSAH

Lukáš Čermák - Střednědobý výhled řešení ekologických zátěží v OPŽP s ohledem na dosavadní průběh výzev a výsledky projektů

Šárka Mikundová - Ekologická újma dle zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a její nápravě, a její použitelnost v praxi

Jiří Vaněk, Zdeněk Vilhelm, Michal Nožička, Jiří Kamas, Vlastimil Píštěk - Numerický transportní model jako efektivní nástroj managementu environmentálních rizik

Ivan Holoubek, Vít Matějů - Nebezpečné chemické látky v prostředí chybějící koncepce řešení problémů nebezpečných chemických látek a jejich směsí, materiálů a odpadů uvolňovaných do přírodního prostředí a starých ekologických zátěží, resp. kontaminovaných míst

Vít Matějů, Robin Kyclt - Reduktivní dehalogenace polutantů elementárním železem – co to je či není?

Vendula Ambrožová, Jaroslav Hrabal - Přirozená gravitační separace kontaminantů ve zvodni a vliv způsobu vzorkování na interpretaci výsledků

Petr Vohnout - Odstraňování rizik ohrožujících kvalitu podzemní vody v CHOPAV Kvartér řeky Moravy

Karel Waska, Petr Beneš, Jiří Kamas, Vít Paulíček, Karel Horák, Ondřej Šnajdar, Iva Dolinová, Jaroslav Hrabal, Miroslav Minařík - Aktivace peroxodisíranu pomocí stejnosměrného proudu v podmínkách explozivního prostředí: environmentální implikace

Jiří Slouka - Terénní měření jako součást monitoringu in situ technologií

Jan Němeček, Lenka Lacinová, Josef Zeman, Jana Steinová, Petr Kozubek - Metoda in-situ biogeochemické transformace chlorovaných uhlovodíků

Radek Škarohlíd, Marek Martinec, Lenka Honetschlägerová, Jiří Marek - Tepelné stopovací testy: pilotní experimenty

Taťána Halešová, Marcela Seifrtová, Radka Pešoutová, Luboš Stříteský, Vladimír Habr - Pokrok v projektu LIFE2Water – provozní zkušenosti s technologiemi pro dočištění komunálních odpadních vod

Daniel Svoboda - Potřebuje odstraňování starých ekologických zátěží odborníky?

Tomáš Weidlich, Petr Lacina - Chlorované bifenyly a možnosti jejich destrukce chemickými metodami za běžných reakčních podmínek

Jan Bartoň - Problematika starých ekologických zátěží v intravilánech – brownfield Brno-Křídlovická (Prádelny a čistírny)

Jiřina Macháčková, Anna Petruželková, Petr Beneš, Zdena Wittlingerová, Miroslav Minařík, Magdalena Zimová - Výskyt PCE v povrchové vodě a rybích tkáních v říčním ekosystému ovlivněném kontaminací horninového prostředí

Monika Stavělová, Václav Rýdl, Martin Kovář - Příběh jedné lokality s kontaminací chloroethenů aneb cesta do pekel je dlážděná dobrými úmysly

Pavla Hrychová, Eva Marcínková, Marek Šír - Optimalizace procesu kultivace zelených řas s využitím digesčních zbytků ze zemědělských bioplynových stanic

Zdeněk Suchánek - Projekt inventarizace kontaminovaných míst k realizaci v rámci OPŽP 2014-2020

Jiří Hájovský - Sanace důlní hlušiny pod základy stavebních objektů

Oto Sova - Enzymatická degradace polutantů „in situ“ technologie třetího tisíciletí v minimalizaci odpadů

PLAKÁTOVÁ SDĚLENÍ

Martina Vítková, Lukáš Trakal, Ivo Šafařík, Veronika Veselská, Sylva Číhalová, Petr Ouředníček, Michael Komárek - Magneticky modifikovaný biochar a perspektivy pro dekontaminaci kovů/metaloidů z prostředí

Martina Siglová, Jiřina Macháčková, Jitka Dostálková, Juraj Grígel, Miroslav Minařík - Organické mikropolutanty: posouzení optimálních remediačních strategií v koloběhu vod

Petra Kubínová, Jiří Kroužek, Zuzana Honzajková - Efekt mikrovlnného ventingu na mikrobiální aktivitu v zemině

Elena Bradiaková, Katarína Paluchová - Medzinárodná spolupráca Slovenskej agentúry životného prostredia v oblasti kontaminovaných území

Katarína Paluchová - Štátny program sanácie environmentálnych záťaží 2016-2021 a prvé roky pri jeho plnení

Hana Horváthová, Katarína Sendecká, Daniela Bošková, Katarína Dercová - Bioremediácia riečnych sedimentov kontaminovaných polychlórovanými bifenylmi (PCB) použitím bakteriálnych konzorcií

Veronika Molinková, Marek Dlabaja, Aneta Babičová, Markéta Vašinková, Hana Vojtková - Význam bakterií PGPR-konsorcia pro účinnost fytoremediací

Zuzana Májeková, Ľubomír Jurkovič, Katarína Peťková, Tomáš Faragó, Peter Šottník - Kvantifikácia environmentálnych rizík na modelovej lokalite Zemianske Kostoľany

Tatsiana Kulikova - Distribúcia olova v mestských pôdach: prípadová štúdia z Bratislavy

Lenka Lacinová, Jan Němeček, Jiřina Macháčková, Jana Steinová - Laboratorní testování metody biogeochemické transformace hexachlorocyklohexanů a chlorbenzenů

Klára Vondráková, Marek Šír - Měření povrchových úniků methanu na laboratorním simulátoru skládky

Kristýna Šimoníková, Petr Lacina, Vojtěch Dvořák - Laboratorní porovnání a výběr vhodných činidel podporujících přirozenou atenuaci za účelem návrhu pilotní aplikace na lokalitě kontaminované chlorovanými etheny

René Putiška, David Kušnirák, Ivan Dostal, Vladimír Vybíral - Geofyzikálny obraz starej environmentálnej záťaže

Václav Durďák, Jiří Kroužek, Jiří Hendrych, Petra Kubínová - Intenzifikace sanačních zásahů aplikací mikrovlnného záření

Jana Oborná, Petra Skácelová, Ondřej Lhotský, Vojtěch Stejskal, Ivo Medřík, Josef Kašlík, Jan Filip - Pilotní aplikace nanočástic nulamocného železa za účelem odstranění chlorovaných uhlovodíků z podzemních vod: komplexní posouzení vlivu na životní prostředí

Martin Bystrianský, Marek Šír, Radek Vurm, Antonín Bervic - Krystalizace síranu vápenatého při zahušťování jeho přesyceného roztoku

Antonín Bervic, Marek Šír, Jiří Kroužek - Výzkum intenzifikace sanačního promývání pomocí vyšší teploty promývacího média

Jiří Kubricht, Daniel Světlík, Ondřej Urban, Karel Sottner, Jana Kolářová - Průzkum skládky pesticidů Cişmichioi – Moldavsko

Květoslav Vlk, Marcela Hrúzová, Ilona Mičánková, Jana Holasová, Jan Tůma, Jiří Čáp, Zdeněk Košař - Vybrané průzkumy a sanace SEZ financované MF ČR na Moravě

Irena Šupíková, Libor Polách, Miroslav Černík, Jana Steinová, Jiřina Macháčková - Využití přírodních biochemických procesů pro sanaci chlorbenzenů a hexachlorcyklohexanů

Marián Petrák, Lucie Potočárová - Stará ekologická zátěž na území Pardubického kraje – textilní továrna Vitka Brněnec

image

Kontakt & Poptávka

+420 702 148 819

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: