• Sborníky v knižní podobě
  • Zvýhodněná cena

Sanační technologie XVI


Datum vydání: 21. 5. 2013

ISBN: 978-80-86832-72-2

Počet stran: 230

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.

140 kč/ks

Vlasta Jánová - Implementácia zákona o environmentálnych záťažiach na Slovensku

Želmíra Greifová - Plán prác na odstránenie environmentálnej záťaže

Ivan Holoubek, Kateřina Šebková, Jana Klánová, Pavel Čupr, Petra Růžičková, Petra Přibylová - Chráníme vlastně životní prostředí? Aneb o účinnosti mezinárodních úmluv

Alexandra Skopcová - Aktuální informace o problematice ekologické újmy

Martin Procházka - Karotáž – metoda pro zjišťování pohybu kontaminace a jeho souvislostí s geologickou a tektonickou stavbou území

Petr Křesťan, Vladimír Stoje - Uplatnění karotážních metod při sanaci horninového prostředí v oblasti Stráže pod Ralskem

Josef K. Fuksa - Biodegradace specifických polutantů – základní podmínky úspěšnosti

Jitka Hrdinová, Jiří Mikeš, Juraj Grígel, Ondřej Šnajdar, Vlastimil Píštěk - Anaerobní mikrobiální procesy – teorie, praxe a potenciál pro bioremediace

Vít Matějů, Tomáš Charvát, Robin Kyclt - Podporovaná atenuace v praxi

Radka Velebová, Petr Pokorný, Jan Němeček - Biologická in situ redukce trinitrotoluenu a dalších nitroaromatických látek

Vojtěch Musil - Kontaminované kaly na lokalitě Hargia, Ulánbátar – průzkum znečištění a sanační zásah

Pavel Benkovič - Vyhledání a hodnocení lokalit pro výstavbu regionální skládky ve městě Durres v Albánii

Boris Urbánek, Tomáš Dvořák, Zdeněk Železný - Výběr sanační technologie pro lokalitu bývalé ropné rafinérie, Kučova, Albánie

Jaroslav Hrabal, Stanislav Kratochvíl, Tereza Potočková, Jaroslav Nosek, Lucie Cádrová, Miroslav Černík - Možnosti využití stejnosměrného proudu pro sanaci horninového prostředí

Martina Sodomková, Jaroslav Hrabal, Miroslav Pytloun, Jan Ondráček - Provozní ověření zvýšení reaktivity železných nanočástic elektrickým proudem

Jaroslav Nosek, Lucie Cádrová, Miroslav Černík, Jaroslav Hrabal, Martina Sodomková - Podpora železných nanočástic elektrickým proudem – laboratorní testy

Jan Němeček, Petr Pokorný, Lenka Lacinová, Petr Parma, Ondřej Lhotský - Pilotní odzkoušení nanoželeza k sanaci znečištění chrómem

Petr Vohnout - Odstraňování rizik ohrožujících kvalitu podzemní vody v CHOPAV kvartér řeky Moravy

Dagmar Bartošová - Využití Operačního programu Životní prostředí k vyřešení zátěže pesticidy

Jiří Marek - Carborundum Electrite, a. s., – sanace 25 ha průmyslových areálů

Jaroslav Bárta - Ukládání radioaktivních odpadů do hlubinného úložiště – výzva pro českou geologii, a tedy i pro českou geofyziku

Petr Beneš, Jiří Slouka, Igor Tomek - Porovnání aplikovatelnosti tří progresivních sanačních technik

Elena Bradiaková - Osveta, práca s verejnosťou ako podpora pri riešení environmentálnych záťaží v SR

Jitka Dostálková, Jana Zábranská, Dana Pokorná, Alexandr Machala, Vlastimil Píštěk, Miroslav Minařík - Odsiřovací biofiltr EPS – SOB

Jitka Dostálková, Jana Zábranská, Dana Pokorná, Vlastimil Píštěk, Miroslav Minařík - Simultánní biologická desulfurizace a denitrifikace

Jaromír Helma, Katarína Paluchová, Erich Pacola, Jozef Temiak, Ivan Dulgerov, Milan Schmidt - Realizácia prepájaní IS EZ s inými IS v rámci projektu Dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží

Pavel Kocurek, Tomáš Patočka, Martin Podhola, Marek Šír, Zuzana Honzajková, Martin Bystrianský, Radek Vurm, Martin Kubal - Metody odstranění koncentrátů z membránové separace

Lenka Lacinová, Zuzana Masopustová - Příprava sanace chlorovaných ethylenů

Petr Krist, Daniel Reif, Jaroslav Reif - Spirálové třídiče pro zpracování silničních smetků, pískových filtrů nebo kontaminovaných zemin

Zuzana Masopustová, Lenka Lacinová, Jan Němeček, Lucie Cádrová - Využití kolonových testů pro sledování abioticko – biologického odbourávání chromu

Jana Michňová, Tomáš Lánczos, Zoltán Seres - Mineralogické a geochemické hodnotenie environmentálneho rizika na opustených Cu ložiskách (Špania dolina, Polkanová)

Šárka Mikundová - Zkušenosti se základním hodnocením rizika ekologické újmy

Prokop Barson, Kamil Nešetřil, Jaroslav Nosek, Miroslav Černík - Modelování použití elektrického pole pro sanaci horninového prostředí

Tomáš Pluhař, Jaroslav Nosek, Pavel Gaňa, Petr Kvapil - Použití nových technologických postupů při sanacích horninového prostředí

Katarína Paluchová - Establish the Geo-Database on Ecological Health of the Military sites

Katarína Peťková, Ľubomír Jurkovič, Hana Vojtková, Marianna Molnárová, Slavomír Čerňanský - Biolúhovanie ťažkých kovov z kontaminovaných pôd vybranými druhmi baktérií rodu Pseudomonas

Daniel Randula, Jiří Hendrych, Jiří Kroužek, Martin Kubal - Monitoring kontaminace pesticidy v budově bývalé sýpky

Martina Siglová, Jiří Mikeš, Miroslav Minařík - Nástroje pro anaerobní digesci materiálů s nižší výtěžností bioplynu

Marek Šír, Zuzana Honzajková, Lucie Kochánková, Jindřich Petrlík, Martin Skalský, Katarína Bányiová - Monitoring znečištění v Bělorusku

Marek Šír, Zuzana Honzajková, Veronika Rippelová, Kristina Turnvaldová, Jiří Mikeš, Juraj Grígel, Miroslav Minařík - Solubilizace ropných uhlovodíků pomocí kvasinkových biosurfaktantů

Peter Šottník, Ľubomír Jurkovič, Marián Petrák, Roman Tóth, Bronislava Lalinská-Voleková, Jaroslav Vozár - Návrh remediačných postupov pri čistení banských vôd na opustenom Sb ložisku Poproč

Zdeněk Suchánek - Výsledky 1. etapy projektu Národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM)

Lukáš Čermák - Předběžné zhodnocení dosavadního průběhu oblasti podpory 4.2 OPŽP

Veronika Štěpánková, Šárka Bidmanová, Tomáš Rataj, Jiří Damborský, Martin Trtílek, Zbyněk Prokop - EnviroPen: biosenzor pro detekci halogenovaných kontaminantů in situ

Monika Stavělová, Pierre Rossi, Iva Sakmaryová, Jiří Mikeš, Maria Brennerová - Hodnocení vývoje reduktivní dehalogenace chlorovaných ethylénů in-situ klasickými a vědeckými metodami

Jiřina Macháčková, Zdeněk Zachař - Sanace lokality kontaminované chlorovanými eteny kombinací sanačních technologií – případová studie

Radomír Muzikář - Posuzování rizik ovlivnění povrchových toků podzemními vodami kontaminovanými starými ekologickými zátěžemi a jinými zdroji znečištění

Jiří Kamas, Zdeněk Vavříček, Lucie Kružíková, Jiří Kloš, Miroslav Minařík - Problematika N-NH4 a opatření vedoucí k ochraně jezera Most

Helena Váňová, Pavel Mašín - Termická desorpce – zpracování odpadů

Jiří Hájovský - Ochrana stavebního objektu před následky migrující termické aktivity

Jiří Chládek - Nevybuchlá munice jako specifický druh kontaminace prostředí

image

Kontakt & Poptávka

+420 702 148 819

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: