• Sborníky v knižní podobě
  • Vyprodáno

Sanační technologie XIII


Datum vydání: 25. 5. 2010

ISBN: 978-80-86832-51-7

Počet stran: 270

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.

100 kč/ks

OBSAH SBORNÍKU

Pavla Kačabová - Staré ekologické zátěže v České republice - vývoj od VI/2009                  

Jan Gruntorád - Projekt Národní inventarizace kontaminovaných míst – východiska - postup a řešení      

Pavel Doubrava, Zdeněk Suchánek, Šárka Roušarová, Jaroslav Řeřicha - Možnosti využití historické ortofotomapy pro vizuální interpretaci současné ortofotomapy v rámci metodické fáze přípravy terénních prací projektu Národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM)            

Alexandra Skopcová - Operační program Životní prostředí, oblast podpory 4.2 – zhodnocení dosavadních výzev

Jaromír Manhart - Inventarizace kontaminovaných míst a starých ekologických zátěží s výskytem persistentních organických polutantů (POPs) v ČR  

Roman Pavlík - Nový způsob evidence kontaminovaných míst                   

David Topinka - Zahraniční rozvojová spolupráce ČR v gesci MŽP se zaměřením na problematiku kontaminovaných míst                   

Boris Urbánek, Pavel Benkovič, Zdeněk Železný - Vliv nedokonalých průmyslových technologií na stav životního prostředí v Albánii        

Petr Honskus - Staré ekologické zátěže a OPŽP pohledem zahraniční rozvojové spolupráce ČR – Vietnam, Kambodža            

Vlasta Jánová, Mária Kováčiková - Aktuálny stav riešenia problematiky environmentálnych záťaží v Slovenskej republike   

Želmíra Greifová, Mária Vojtková - Štátný program sanácie environmentálnych záťaží (2010-2015)     

Helena Rybková - Sanace ekologických zátěží v Jihočeském kraji                   

Ladislav Hešnaur, Václav Plojhar, Josef Vacek, František Schuster - Sanace radioaktivní zátěže po zpracování uranových rud v oblasti Mydlovar                   

Jan Kašpar - Sanace skládky Lukavice v okrese Chrudim před dokončením                  

Lenka Honetschlägerová, Pavel Špaček - Karlovy Vary – Tuhnice – pilotní pokus in situ dehalogenace CLU                      

Martin Kubal, Ondřej Taufer, Jiřina Bucharová, Zdeněk Veverka - Ukládání vedlejších energetických produktů na povrchu terénu                

Pavel Dusílek - Teoretické aspekty využití nano(zeolitů) a dalších inovativních materiálů přirozeného charakteru a jejich vzájemné kombinace     

Vít Matějů, Alena Polenková, Robin Kyclt - Zkušenosti s využitím integrovaných technologií pro dočištění kontaminovaných lokalit

Petra Cwiková - Předpisy ADR a RID - legislativa pro přepravu nebezpečných věcí                      

Pavel Rucký - Přeprava kontaminovaných materiálů v souladu s předpisy ADR a RID               

Štěpánka Klímková, Jiří Hanuš, Miroslav Černík, Tomáš Pluhař, Jaroslav Nosek - Vlastnosti nanoželezné suspenze modifikované řepkovým olejem             

Tomáš Pluhař, Petr Novák, Štěpánka Klímková, Miroslav Černík - Využití odpadního plynu k růstu biomasy               

Ondřej Uhlík, Jiří Koubek, Lucie Musilová, Jiří Wald, Marcela Holečková, Čestmír Vlček, Jakub Rídl, Martina Macková, Tomáš Macek - Využití isotopového značení DNA v kombinaci s metagenomikou pro bioremediační účel

Ľubomír Jurkovič, Jaroslav Vozár, Bronislava Lalinská, Peter Šottník - Komplexný audit odkalísk obsahujúcich odpad po ťažbe nerastných surovín podľa smernice Európskeho parlamentu a rady 2006/21/ES                

Petra Lovecká, Tomáš Gichner, Ladislava Trbolová, Kateřina Demnerová, Martina Macková, Lucie Kochánková - Použití kometového testu pro hodnocení poškození DNA v rostlinách Nicotiana tabacum pěstovaných v reálné kontaminované zemině         

Radomír Muzikář - Přehled environmentálních a fyzikálních vlastností MTBE a možnosti jeho sanace          

Patrik Kabátník, Radim Kloza - Vyhodnocení aplikace nanoFe do reaktivní brány 1b                     

Pavel Gaňa - Metoda integrálních čerpacích testů (IPT)               

Tomáš Lederer - Využití lignincelulózových odpadů pro vylehčení zemin při biodegradacích NEL a PAU ex-situ           

Zuzana Havlová, Pavel Bernáth - Provozování zařízení na úpravu odpadů v praxi                  

Ladislav Gombos - Studium interakcí zbytkových technologických roztoků po chemické těžbě uranu metodou kolonových experimentů na strukturně zachovalých horninách                       

Petr Štursa, Ondřej Uhlík, Veronika Kurzawová, Tomáš Macek, Martina Macková - Identifikace rhizosférních bakterií podílejících se na degradaci PCB s využitím metody stable isotope probing

Jiří Mikeš, Martina Siglová, Miroslav Minařík - Vliv in situ chemické oxidace (ISCO) na půdní mikroflóru

František Eichler - Validace geochemického modelu rozpouštění stopových toxických chemických prvků z horninotvorných minerálů a jejich migrace v křemenném pískovci          

 

PLAKÁTOVÁ SDĚLENÍ       

Stefano Covino, Kateřina Svobodová, Alessandro D'annibale, Monika Čvančarová, Maurizio Petruccioli, Federico Federici, Zdena Křesinová, Tomáš Cajthaml - Degradace polycyklických aromatických uhlovodíků pomocí hub v kontaminovaných matricích: vliv inokula a biodostupnosti polutantů                  

Zdena Křesinová, Kamila Cajthamlová, Kateřina Svobodová, Monika Moeder, Tomáš Cajthaml - Biodegradace 17α-ethinylestradiolu pomocí ligninolytických hub – screening a identifikace produktů rozkladu                       

Monika Čvančarová, Tomáš Cajthaml - Srovnání ekotoxicity půd kontaminovaných PCB              

Katarína Dercová, Hana Dudášová, Lucia Lukáčová, Lívia Tóthová, Pavel Hucko, Katarína Šilhárová - Charakterizácia dnových sedimentov kontaminovaných polychlórovanými bifenylmi (pcb)

Vlasta Dudková, Kateřina Demnerová - Mikrobiální reduktivní dehalogenace polychlorovaných bifenylů              

Jan Fišer, Martina Nováková, Martina Macková, Tomáš Macek - Příprava transgenních lnů obsahujících kvasničný gen CUP pro zvýšenou akumulaci těžkých kovů                   

Zuzana Honzajková, Marek Šír, Pavel Kocurek - Laboratorní experimenty s membránovými procesy při úpravě vody                     

Anna Patschová, Katarína Chalupková - Priorita riešenia enviromentálnych záťaží vo vzťahu k riešeniu opatrení v súlade s RSV  

Petr Hosnédl, Petra Otmarová, Jana Corbet, Pavel Hladík - Inventarizace starých ekologických zátěží, resp. kontaminovaných míst s výskytem perzistentních organických znečišťujících látek (POPs)   

Jitka Hrdinová, Vladimír Jirků, Miroslav Minařík, Vlastimil Píštěk, Milena Kozumplíková, Vanda Jagošová - Produkce bioplynu z lignocelulos po biologické předúpravě aerobními celulolytickými mikroorganismy            

Pavel Kocurek, Marek Šír, Zuzana Honzajková - Použití reverzní osmózy pro čištění skládkových výluhů                

Tereza Krulikovská, Olga Schreiberová, Miriam Polová, Dagmar Pospíšilová, Petra Schejbalová, Jan Masák, Alena Čejková - Vliv kultivačních podmínek na zastoupení mastných kyselin v obalových vrstvách degradérů aromatických sloučenin

Zdena Křesinová, Alena Filipová, Lenka Kožená, Tomáš Cajthaml - Biodegradace polychlorovaných bifenylů pomocí ligninolytických hub v kontaminované půd

Veronika Kurzawová, Ondřej Uhlík, Martin Strohalm, Jan Lipov, Petr Štursa, Martina Macková - Charakterizace a identifikace bakterií degradujících PCB v rhizosféře rostlin                  

Lucie Linhartová, Alena Filipová, Kateřina Svobodová, Tomáš Cajtham - Využití ligninolytických hub a jejich extracelulárních enzymů pro degradaci PCB           

Michaela Matěnová, Jan Sácký, Jan Borovička, Milan Gryndler, Tomáš Macek, Tomáš Ruml, Pavel Kotrba - Akumulace, speciace a detoxikace stříbra v plodnicích vybraných hub                 

Lucie Musilová, Ondřej Uhlík, Martina Macková, Tomáš Macek - Studium mikrobiální diverzity v kontaminované zemině s přídavkem přírodních látek     

Milan Muzikář, Alena Filipová, Zdena Křesinová, Tomáš Cajthaml - Biodegradace polychlorovaných bifenylů a chlorbenzoových kyselin pomocí ligninolytických hub v tekutých médiích                      

Jitka Najmanová, Pavel Kotrba, Ondřej Zítka, René Kizek, Martina Macková, Tomáš Macek - Příprava transgenních rostlin pro remediaci těžkých kovů              

Martina Nováková, Martina Macková, Zuzana Antošová, Jitka Viktorová, Ladislava Trbolová, Michel Sylvestre, Tomáš Macek - Charakteristika transgenních rostlin s bakteriálními geny BPHC a TODC1C2                 

Lucie Cádrová, Jaroslav Nosek - Závislosti migračních vlastností železných nanočástic na povrchové modifikaci               

Jaroslav Nosek, J. Spiegl, Miroslav Černík - Vliv elektrického pole na migraci železných nanočástic                  

Erich Pacola, Katarína Paluchová - Informačný systém environmentálnych záťaží SR a jeho dobudovanie                 

Mirka Petránková, Milan Muzikář, Zdena Křesinová, Tomáš Cajthaml - Biodegradace chlorbenzoových kyselin pomocí ligninolytických hub v kontaminované půdě

Martina Plačková, Kateřina Svobodová - Sledování vlivu organického znečištění na produkci degradačních enzymů u ligninolytické houby Trametes versicolor                       

Miriam Polová, Dagmar Pospíšilová, Tereza Krulikovská, Alena Čejková, Jan Masák - Biodegradace fenolu populací bakterie Rhodococcus erythropolis

Dagmar Pospíšilová, Miriam Polová, Olga Schreiberová, Jan Masák, Alena Čejková, Tereza Březinová, Petra Hedbávná - Adhezivní vlastnosti bakteriální populace degradující aromatické látky                            

Jan Rezek, Jan Doubský, Martina Macková, Tomáš Macek, Jan Tříska - Metabolismus polychlorovaných bifenylů v rostlinných buňkách              

Veronika Rippelová, Eliška Pevná, Radek Ulman - Vývoj softwaru pro modelování distribuce těkavých organických látek v horninovém prostředí             

Olga Schreiberová, Eva Marešová, Tereza Krulikovská, Miriam Polová, Dagmar Pospíšilová, Jan Masák, Alena Čejková - Adaptace buněčné stěny bakterie Rhodococcus erythropolis při degradaci fenolu           

Martina Siglová, Jiří Mikeš, Miroslav Minařík, Vlastimil Píštěk - Vývoj komerčně dostupných remediačních biopreparátů určených k přímé aplikaci na difuzně kontaminované lokality                      

Kateřina Svobodová, Zdena Křesinová, Stefano Covino, Tomáš Cajthaml - Biodegradace 17α- ethinylestradiolu pomocí ligninolytických hub – efekt polutantu na produkci enzymových aktivit hub                 

Marek Šír, Zuzana Honzajková, Pavel Kocurek - Testy reverzní osmózy pro čištění průsakových vod z popílkovišť 

Radek Ulman, Eliška Pevná, Veronika Rippelová - Modelování vlivu kontaminace nesaturované zóny na kvalitu vnitřního ovzduší  

Blanka Vrchotová, Milena Dražková, Martina Macková, Tomáš Macek - Využití biologických systémů k odstranění chlorbenzoových kyselin                    

Jana Vrkoslavová, Kateřina Demnerová, Martina Macková, Jana Hajšlová, Petra Hrádková, Benedikt Polák, Jana Pulkrabová, Hana Stiborová - Izolace mikroorganismů z odpadních kalů a sedimentů kontaminovaných polybromovanými difenylethery                

Tomáš Weidlich - Odstraňování soli těžkých kovů s použitím přírodních a modifikovaných huminových kyselin

image

Kontakt & Poptávka

+420 702 148 819

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: