• Sborníky v knižní podobě
 • Zvýhodněná cena

Průmyslová ekologie II


Datum vydání: 23. 3. 2011

ISBN: 1335-0285

Počet stran: 380

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.

140 kč/ks

OBSAH

 • Dana Adamcová: Pneumatika jako odpad
 • Vladimír Adamec, Libor Špička, Libor Krejčí, Vítězslav Křivánek, Josef Stryk, Zuzana Šitavancová: Vliv dopravy na ţivotní prostředí – environmentální technologie a přístupy
 • Kateřina Bártová, Pavel Babica, Luděk Bláha: Binary mixtures of anthropogenic pollutant (PAH or PCB) with cyanobacterial biomass and their in vitro tumor promoting potencies
 • Martin Beníšek, Klára Hilscherová, Henner Hollert, Luděk Bláha: Cytotoxic, mutagenic and genotoxic effects of sediments from Czech river basin
 • Michal Bittner, Petra Macíková, John P. Giesy: Změna toxicity hydrofobních organických polutantů v přítomnosti huminových látek
 • Eva Brutovská, Karol Mičieta, Andrea Sámelová: Indication of environmental mutagenesis with the use of higher plants specific locus systems
 • Helena Burešová, Gertie H. P. Arts, J. Dick M. Belgers, Steven J. H. Crum: Effects of linuron to an aquatic plant in sediment-dosed test systems
 • Martin Bystrianský, Marek Šír: Reverse osmosis use for treatment of wastewater from powerplant ash disposal site
 • Jiří Cejpek, Václav Kuráţ, Jan Frouz: Vodní reţim rekultivovaných a nerekultivovaných výsypek
 • Koloman Dienes, Karol Mičieta, Andrea Sámelová, Eva Brutovská: Detekcia vplyvu agrotechnologických postupov na ekogenotoxickú deteriorizáciu vybraných taxónov flóry Prírodnej rezervácie Mostová 6
 • Agáta Fargašová: Odpadové vody a ich vplyv na kvalitu rastlinných spoločenstiev
 • Jan Frouz: Rozvoj půd jako základní předpoklad obnovy ekosystémových sluţeb na těţce disturbovaných plochách
 • Josef K. Fuksa: Ecosystem services of rivers: What can we exploit now and what are the risks
 • Alexander Z. Glukhov, Svetlana I. Prokhorova: Morphological variability of the brome grass: Application for nonspecific biomonitoring of urban anthropogenic impact
 • Jan Gruntorád: Národní inventarizace kontaminovaných míst – souvislosti a historický vývoj
 • Lukáš Hlisnikovský: Vliv přípravku ProBio OriginalTM na kompostovací proces biologicky rozloţitelných odpadů
 • Zuzana Honzajková, Marek Šír: Application of membrane separation technology for tertiary wastewater treatment
 • Márk Horváth, Gábor Halász, Eva Kucanová, Beáta Fióová, Ilona Fekete, Dagmar Remeteiová, György Heltai, Karol Flórián: Study of heavy metal mobility of sediment and biofilm samples using sequential extraction procedures
 • Petr Hosnédl, Petra Otmarová, Jana Corbet, Pavel Hladík, Martin Stehlík: Inventarizace lokalit s POPs I. a II. etapa a zkušenosti z inventarizace lokalit s POPs I. a II. etapa
 • Jan Hovorka, Michal Grégr, Martin Civiš: PM10 and PM1 downslope the coal strip mine: diurnal a seasonal variation
 • Veronika Jálová, Barbora Jedličková, Klára Hilscherová, John P. Giesy, Tomáš Ocelka, Roman Grabic, Jana Jurčíková, Jarmila Halířová: Presence of compounds with endocrine-disruptive potential in waste waters and their elimination during waste water treatment
 • Barbora Jedličková, Klára Hilscherová, Luděk Bláha: Monitoring of endocrine disruptors in Czech waste waters and their recipients
 • Soňa Jesenská, Sabina Neméthová, Karel Brabec, Luděk Bláha: Modeling ecotoxicity risks at the river basin scale: integration of the species sensitivity distribution (SSD) concept
 • Lenka Jirásková, Jana Petruchová: Zpracování multispektrálních a hyperspektrálních dat v rámci projektu NIKM pro identifikaci kontaminovaných a potencionálně kontaminovaných míst
 • Adam Jonáš, Barbora Jedličková, Luděk Bláha: Application of the fish embryo toxicity test for the assessment of waste water treatment plant effluents
 • Pavla Kačabová, Ivana Vávrová: Finanční zajištění provozovatelů ve vztahu k ekologické újmě
 • Gabriela Kalčíková, Jana Zagorc-Končan, Andreja Ţgajnar Gotvajn: Evaluation of landfill leachate quality with battery of biotests
 • Jiří Kalina, Jiří Hřebíček: Moţnosti prevence vzniku odpadů v ČR
 • Alicja Kicińska: The application of Taraxacum officinale for monitoring of soil pollution in mountain areas – preliminary report
 • Alicja Kicińska, Rafał Wójcik: The influence of Zn-Pb flotation waste & slag on plants-soils system
 • Klára Kobetičová, Alena Nachtigallová, Markéta Chudobová: Princip „3R“ – pouţitelnost v ekotoxikologické praxi
 • Pavel Kocurek: New trends in landfill leachate treatment
 • Vladimír Kočí, Jáchym Judl: Posouzení ţivotního cyklu osobní dopravy Kladno – Praha
 • Marek Kolenčík, Slavomír Čerňanský, Martin Urík, Pavol Littera, Jaroslav Ševc, Marianna Molnárová, Katarína Gardošová, Peter Bačík: Chemické a mikrobiálne lúhovanie Mn z polyfázovej zlúčeniny arzeničnanov, oxidov a hydroxidov mangánu
 • Krzysztof Koper: Correlation between environmental, economical and social aspects in LCM of technical objects
 • Robert Kořínek: Programy předcházení vzniku odpadů – od teorie do praxe
 • Jana Kotovicová: Moţnosti řízení environmentálních aspektů na příkladu textilní výroby
 • Jiří Marek, Zdenka Szurmanová: Ověřování metodiky NIKM v testovacích územích
 • Jiří Matoušek: Earth Charter: The most modern document on sustainable development
 • Karol Mičieta, Jozef Dušička, Eva Brutovská, Andrea Sámelová, Koloman Dienes: Fytoindikácia a monitoring ekogenotoxicity v blízkosti diaľnic a dopravných komunikácií
 • Robert Michek, Pavla Finfrlová, Iva Šedivá: Informační systém ve vodním hospodářství pro ORP Hradec Králové
 • Jiří Mikeš, Martina Siglová, Eva Podholová, Jana Chumchalová, Miroslav Minařík, Marek Skalický: Cílená konstrukce bioaugmentačních preparátů a jejich pozice v procesu efektivních bioremediací
 • Hana Motejlová, Vladimír Kočí: Application of 1,4-dichlorobenzene as a reference substance in the LCA methodology (Life Cycle Assessment)
 • Jiří Novák, Anita Érseková, Vladimír Adamec, John P. Giesy: Specific biological effects of urban dust samples-seasonal variation
 • František Pánek: Zkušenosti z pasportizace lokalit po Sovětské armádě na území ČR (2008/2009)
 • Roman Pavlík: Rozšíření funkčnosti SEKM
 • Šárka Poláková: Registry of contaminated sites and quality of agricultural soils after sewage sludge application
 • Miriam Polová, Dagmar Pospíšilová, Alena Čejková: Aktivita fenolhydroxylasy bakterie Rhodococcus erythropolis a kvasinky Trichosporon cutaneum
 • Dagmar Pospíšilová, Miriam Polová, Jan Masák: Vliv kultivačních podmínek na produkci exopolymerních látek a adhezi buněk bakterie Rhodococcus erythropolis
 • Zuzana Rábová, Klára Hilscherová, Jan Kuta, René Kizek, Luděk Bláha: Toxicita kadmia, bioakumulace a induce metalothioneinů u larev pakomárů Chironomus riparius při desetidenní expozici v artificiálním sedimentu
 • Libor Rak: Vliv hydroabsorbentů na vybrané biologické a biochemické charakteristiky půd a jejich praktické využití při rekultivaci antropogenních recentních substrátů
 • Květoslava Remtová: Dobrovolné nástroje – environmentální značení
 • Veronika Rippelova, Marek Martinec: The development of software using for processing data from the laboratory soil vapour extraction test
 • Inka Rusová, Petr Masner, Luděk Bláha: Vývoj nového testu pro rutinní screening ekotoxicity v terénních podmínkách – kontaktní bioluminiscenční test s Photorhabdus luminescens
 • Andrea Sámelová, Karol Mičieta, Eva Brutovská, Koloman Dienes: Fytoindikácia ekogenotoxicity starých environmentálnych záťaţí na príklade skládky gudrónov a úloţiska generátorového plynu v Kalinove
 • Olga Schreiberová, Dagmar Pospíšilová, Miriam Polová, Petra Hedbávná, Jan Masák: Stabilita biofilmu bakterie Rhodococcus erythropolis v přítomnosti surfaktantu
 • Henryk Sikora: Studium vlivu poţárů skládek komunálních a průmyslových odpadů na kontaminaci ţivotního prostředí, produkty hoření pryţe a halogenovaných polymerů
 • Bohdan Stejskal: Sloţení bioplynu ve výzkumném zemním bioreaktoru
 • Zdeněk Suchánek, Roman Bukáček, Jaroslav Řeřicha: Projekt NIKM – Národní inventarizace kontaminovaných míst (1. etapa) v druhé polovině
 • Eliška Sychrová, Tereza Štěpánková, John P. Giesy, Luděk Bláha, Klára Hilscherová: Nové poznatky o toxicitě vodních květů sinic – studium estrogenních metabolitů
 • Zdenka Szurmanová, Jiří Tylčer, Pavel Valerián: Zkušenosti z inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst na území města Ostravy
 • Marek Šír, Zuzana Honzajková, Martin Bystrianský, Lucie Kochánková, Jindřich Petrlík: Monitoring of obsolete pesticides in Armenia
 • Ivo Špaček: Vyuţitelnost heterogenních plastových odpadů na bázi PVC
 • Ladislav Špaček: Hodnocení dopadů implementace směrnice EU o průmyslových emisích do českého právního řádu v chemickém průmyslu ČR
 • Libor Špička, Jiří Jedlička: LCA analýza kapalných biopaliv
 • Eva Šuteková, Jakub Hofman: Biomarkers in ecotoxicology of soil invertebrates – suitable tool in environmental protection?
 • Marie Tichá, Bohumil Černík: Posouzení systému sběru a recyklace obalových odpadů metodou LCA
 • Magdalena Vaverková: Stanovení bioindikátoru v okolí skládky TKO Kuchyňky
 • Eliška Vejchodská: Vliv ekonomie na formulaci ekologické politiky
 • Ilona Waszak, Henryka Dąbrowska, Agnieszka Antoniak: PBDEs in selected fish species and sediment in the Gulf of Gdańsk, Baltic Sea
image

Kontakt & Poptávka

+420 702 148 819

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: