• Publikace

Odpadové hospodářství


Datum vydání: 1. 4. 2008

ISBN: 978-80-86832-34-0

Počet stran: 152

Publikaci věnovanou odpadovému hospodářství připravil prof. Mečislav Kuraš s autorským přispěním prof. Ing. Vojtěcha Dirnera, CSc., prof. Ing. Vladimíra Slivky, CSc. a Ing. Milan Březiny, CSc. V březnu 2008 ji vydala společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. v nákladu 1000 kusů. Cena monografie je 150,- Kč - nyní výprodej.

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.

100 kč/ks

Úvod

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

prof. Ing. Mečislav Kuraš, CSc. s kolektivem spolupracovníků připravil v roce 1994 k vydání publikaci Odpady, jejich využití a zneškodňování, která byla prvním pokusem o ucelené zpracování problematiky odpadového hospodářství. Ač tato příručka, koncipovaná především jako vysokoškolská učebnice, vyšla ve vysokém nákladu, je již zcela vyprodána. Navíc stupeň poznání, vývoj technologií i právního prostředí a v neposlední řadě i vnímání nutnosti ochrany životního prostředí prošly od doby vydání tak prudkým vývojem, že jsme se rozhodli vydavatelsky přispět k přípravě a vydání nové publikace.

Monografii Odpadové hospodářství, která na výše uvedenou knihu navazuje, připravil prof. Kuraš s autorským přispěním prof. Ing. Vojtecha Dirnera, CSc., prof. Ing. Vladimíra Slivky, CSc. a Ing. Milan Březiny, CSc., recenzenty byli prof. Ing. František Kaštánek, DrSc. a Ing. Tomáš Řezníček. Profesor Kuraš při jejím sestavování vyšel nejen z vlastní dlouholeté praxe pracovníka a vedoucího Ústavu chemie prostředí VŠCHT Praha, ale i ze zkušeností svých kolegů a řady lektorů z praxe, státní správy i akademické sféry, kteří přednášeli a přednášejí na kursech pokročilého studia Odpadové hospodářství pořádaných každoročně na VŠCHT v rámci projektu celoživotního vzdělávání od r. 1993.

Monografie si klade za cíl ucelené zpracování složité problematiky odpadového hospodářství tak, aby zájemcům poskytla přehled a aktuální informace o všech důležitých oblastech odpadového hospodářství, o technologiích zpracování odpadů, o jejich materiálovém a energetickém využití, o preventivních opatřeních v oblasti odpadového hospodářství atd. Je koncipována tak, aby sloužila všem zájemcům o odpadové hospodářství a zároveň mohla být používána jako zdroj informací vysokoškolskými studenty, zejména technického směru.

Předmluva

Dostává se nám do rukou nová kniha o odpadech. Rozsahem nevelká, autory skromně označovaná jako nedokonalá, publikace navazuje na dřívější, hojně využívanou, publikaci "Odpady, jejich využití a zneškodňování" (M. Kuraš a kol.), vzniklou a vydanou z podnětu Ministerstva životního prostředí v roce 1994. Cílem nové knihy se stručným a výstižným názvem "Odpadové hospodářství " je snaha, podle mého názoru velmi úspěšná, pokrýt celou složitou problematiku odpadového hospodářství od vzniku odpadů a příslušných právních úprav po jejich zpracování a opatření pro jejich prevenci. Tím u nás významně přispěje k zaplnění informační mezery v tomto důležitém národohospodářském odvětví, kterým odpadové hospodářství bezesporu je, a které bude stále nabývat na významu.

Permanentní informační mezera v oblasti odpadového hospodářství má ve skutečnosti dvě oblasti. První je ryze věcná a jejím důvodem je dynamický rozvoj technologií, druhá - legislativně-společenská, je způsobena jednak doslova překotným vývojem evropské legislativy a nezbytností její implementace v členských zemích a jednak (poněkud pomalejším) vývojem politických a celospolečenských názorů.

První oblast autoři s mimořádným zdarem pokrývají. Přes některé ne zcela konzistentní názory s oficiálními stanovisky bude tato kniha nepochybně užitečným studijním materiálem pro všechny, kteří se profesionálně odpadovým hospodářstvím zabývají, včetně vysokoškolských studentů - potenciálních prosazovatelů moderních koncepcí odpadového hospodářství. Z titulu své funkce řadím mezi ně i sebe, a znalosti načerpané četbou a studiem publikace snad přispějí k tomu, aby poněkud smělé oslovení odborné veřejnosti bylo akceptováno.

Ve druhé oblasti se autoři snaží podat aktuální přehled v mezích možností časové přípravy rukopisu. Nelze knize vyčítat, že v době, kdy ji čtenář dostane do ruky, nebudou některé informace úplně aktuální. To je ostatně úkolem jiných publikací.

Přeji proto knize, jejíž vznik Ministerstvo životního prostředí iniciovalo a podporovalo výzkumným záměrem č. MSM6046137308, hodně čtenářů a těmto čtenářům zajímavé čtení a mnoho užitečných informací.Ing.

Karel Bláha, CSc.
náměstek ministra životního prostředí

Recenze

Posuzovaná kniha navazuje na úspěšnou publikaci Odpady, jejich využití a zneškodňování (Kuraš a kol.) vydanou v roce 1994 a dnes již dávno rozebranou. Vydání této nové knihy s názvem Odpadové hospodářství považuji za velmi záslužný čin, protože pokud je mi známo, žádná jiná knižní publikace zabývající se odpady v celé své široké problematice u nás od té doby nevyšla. Přitom odpadové hospodářství, jako dynamicky se rozvíjející nové průmyslové odvětví, dosáhlo za tu dobu významného pokroku a modernizace v mnoha oblastech. Za přínosnou považuji zejména část týkající se odpadů z chemických výrob a fyzikálně-chemických postupů pro jejich zpracování, což je nová, velmi perspektivní oblast odpadového hospodářství. Jak se ukázalo nedávno, s těmito odpady a s problémy jejich zpracování se budeme u nás jistě setkávat stále častěji. Publikace je sepsána velmi přehledně, s řadou nových poznatků z různých oblastí odpadového hospodářství a ukazuje na vysokou odbornou i pedagogickou erudici autorů.

Knihu Odpadové hospodářství považuji za velmi prospěšnou a užitečnou jak pro pracovníky z praxe zabývající se profesionálně odpadovým hospodářstvím, tak i vysokoškolské studenty i další zájemce o tuto oblast důležitou z hlediska národohospodářského i z hlediska ochrany životního prostředí.

prof. Ing. František Kaštánek, DrSc.
Ústav chemických procesů AV ČR
Praha, 15.ledna 2008

Obsah publikace

 1. Příčiny vzniku odpadů
 2. Struktura systému hospodaření s odpady
  1. Odpadové hospodářství jako nový obor
  2. Odpadové hospodářství jako systém
  3. Strategie odpadového hospodářství
   1. Nástroje na podporu a prosazování strategie odpadového hospodářství
   2. Odpadové hospodářství České republiky - současný stav a vývoj
 3. Odpady z výrobní činnosti
  1. Odpady z těžby a zpracování nerostných surovin
  2. Odpady z průmyslu
   1. Odpady z chemického průmyslu
   2. Odpady z farmaceutického průmyslu
   3. Odpady z výroby a zpracování polymerů
   4. Odpady z výroby a zpracování kovů
   5. Odpady z potravinářského průmyslu
   6. Odpady ze sklářského a keramického průmyslu
   7. Odpady z dřevařského a papírenského průmyslu
   8. Odpady z kožedělného a textilního průmyslu
   9. Odpady z energetiky
   10. Radioaktivní odpady
  3. Odpady ze stavební činnosti
  4. Odpady ze zemědělství
 4. Odpady ze spotřeby
  1. Komunální odpad
   1. Nakládání s komunálním odpadem
   2. Obaly jako součást komunálních odpadů
  2. Elektrický a elektronický odpad
  3. Odpady z dopravy
   1. Vozidla s ukončenou činností (autovraky)
   2. Upotřebené minerální oleje
   3. Opotřebené pneumatiky
  4. Odpady ze zdravotnických zařízení
  5. Odpady z živelných pohrom
 5. Technologie zpracování (využití, odstranění) odpadů
  1. Materiálové využití odpadů
   1. Odpad versus druhotná surovina
   2. Odpad versus výrobek
  2. Recyklace odpadů
   1. Systémové pojetí recyklace odpadů
   2. Recyklační technologie
  3. Biologické způsoby nakládání s odpady
   1. Kompostování odpadů
   2. Získávání bioplynu anaerobní fermentací odpadů
   3. Mechanicko-biologická úprava odpadů
  4. Skládkování odpadů
   1. Procesy probíhající na skládkách
   2. Ukládání odpadů do podzemních prostor
  5. Tepelné zpracování odpadů
   1. Spalování odpadů
   2. Alternativní technologie spalování odpadů
   3. Vliv spalovacích zařízení na životní prostředí
   4. Pyrolýza odpadů
   5. Mokrá oxidace
  6. Fyzikální a chemické zpracování odpadů
   1. Typy nebezpečných chemických odpadů
   2. Úprava nebezpečných odpadů
   3. Regenerace nebezpečných chemických odpadů
   4. Fyzikální způsoby zpracování odpadů
   5. Chemické způsoby zpracování odpadů
   6. Solidifikace odpadů
   7. Zpracování nebezpečných odpadů u producenta
   8. Zpracování nebezpečných odpadů ve zpracovatelských střediscích
 6. Předcházení (prevence) a omezování vzniku odpadů
  1. Podstata předcházení a omezování vzniku odpadů
   1. Zaměření na výrobek
  2. Opatření (nástroje) prevence a omezování vzniku odpadů
   1. Opatření vynutitelné - daná právními normami
   2. Opatření založená na dobrovolných aktivitách
image

Kontakt & Poptávka

+420 702 148 819

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: