• Publikace
 • Vyprodáno

Kompendium sanačních technologií


Datum vydání: 5. 3. 2006

ISBN: 80-86832-15-5

Počet stran: 280

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.

190 kč/ks

PARVIS QUEQUE REBUS MAGNA IUVANTUR
I MALÝMI VĚCMI SE NAPOMÁHÁ VELKÝM
Horatius (Ep.II, 1,125)

" ... na základě posouzení lze Kompendium sanačních technologií doporučit
jako pracovní pomůcku všem odborníkům, kteří se jakýmkoli způsobem a na
jakékoli pozici účastní procesu odstraňování ekologických zátěží. Zároveň může
tato publikace sloužit jako doplňkový studijní materiál studentům vysokých škol
příslušných oborů, pracovníkům státní správy a médií, kteří s uvedenou
problematikou seznamují laickou veřejnost ..."
úvodní slovo ke Kompendiu sanačních technologií,
vedení odboru ekologických škod MŽP, 2005

" ... Osnova příručky, osoba editora i jednotliví členové autorského týmu jsou
pro mne dostatečnou zárukou, že publikace bude zpracována na vysoké odborné
úrovni, komplexně a systematicky, takže Kompendium bude možno využít nejen
v odborné praxi, ale i jako materiál pro studenty naší školy či jiných vysokých
škol zaměřených na ochranu životního prostředí."
výňatek z dopisu děkana Fakulty technologie ochrany prostředí
VŠCHT Praha doc. Ing. Jiřího Burkharda, CSc., 2005

Úvod

Připravil kolektiv autorů: doc. Ing. Jiří Burkhard, CSc., Ing. Martina Černá, Ing. Miroslav Černík, prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc. , RNDr. Václav Dubánek, Ing. Pavel Hanuš, RNDr. Ferdinand Herčík, Mgr. Jan Hocke, RNDr. Tomáš Charvát, doc. Ing. Bohumil Koutský, CSc., doc. Dr. Ing. Martin Kubal, RNDr. Petr Kvapil, Ph.D., Ing. Robin Kyclt, Ing. Petra Lovecká, doc. Ing. Tomáš Macek, CSc., doc. Dr. Ing. Martina Macková, Ing. Jiří Malecha, CSc., Ing. Vít Matějů, Nikola Matic, RNDr. František Pastuszek, doc. Ing. Dr. Daniela Pavlíková, Ing. Miloš Polenka, Ing. Veronika Přikrylová, Ing. Robert Raschman, Ing. Martin Růžička, Ing. Jindřich Řičica, RNDr. Jiří Slouka, Ing. Michal Straka, Ing. Lenka Veselá, MSc. Ph.D., Ing. Petra Žáčková

Publikace je rozdělena do 7 kapitol. Úvodní kapitola shrnuje důvody, které vedly k přípravě publikace (neexistence konzistentní ucelené příručky o sanačních technologiích v českém jazyce, mimořádná závažnost a rozsah starých ekologických zátěží v ČR).

Těžištěm knihy je dalších pět kapitol věnovaných technologiím pro ošetřování nesaturované zóny a pevných materiálů, technologiím čištění podzemní vody a průsakových vod, technologiím čištění půdního vzduchu a vzdušin, nanotechnologiím a inovačním technologiím. V těchto kapitolách jsou popsány nejen všechny technologie běžně užívané v ČR, ale i metody ověřené alespoň pilotními zkouškami nebo poloprovozem a nové metody, u nichž je předpoklad, že by v podmínkách ČR mohly být použity. U každé technologie jsou uvedeny možnosti jejího použití a případného efektivního kombinování s dalšími metodami, výčet výhod a nevýhod a vysvětlen princip technologie. Popisy jsou doprovázeny obrázky, grafy, vzorci a rovnicemi.

V poslední kapitole se autor ujímá velmi nesnadného úkolu popsat ekonomiku sanačních technologií. Přesný model pro srovnání nákladů jednotlivých sanačních technologií je de facto nemožné vytvořit, protože každá lokalita a každá kontaminace je svými vlastnostmi jedinečná. Autor k problému přistupuje tak, že popisuje nedostatky v určování ekonomických parametrů sanačních technologií, uvádí možnosti pro zvýšení srovnatelnosti cenových informací, přináší přehled běžně používaných jednotek pro vyjádření jednotkových cen a cenových prvků potřebných pro určování ceny nebo odhad nákladů a uvádí některá cenová porovnání ze zahraničních zdrojů.

Publikace je doplněna rozsáhlým věcným rejstříkem.

Obsah publikace

 1. Úvod (Matějů)
 2. Technologie pro ošetřování nesaturované zóny a pevných materiálů
  1. Technologie in situ (Matějů)
   1. Biologické postupy
    1. Úvod (Matějů)
    2. Bioventing a kometabolický bioventing (Matějů)
    3. Podporovaná bioremediace (Matějů)
    4. Fytoremediace a rhizoremediace (Macek a kol.)
    5. Použitá literatura
   2. Fyzikální a chemické postupy
    1. Úvod (Matějů)
    2. Chemická oxidace (Kubal)
    3. Elektrokinetická dekontaminace (Kubal)
    4. Narušování struktury, štěpení (Kvapil)
    5. Vymývání půdy (Kyclt)
    6. Venting (Hocke, Pastuszek)
    7. Solidifikace a stabilizace (Růžička)
    8. Metody tepelného ošetření a tepelné podpory (Matějů)
    9. Zakrytí, uzavření a enkapsulace (Řičica)
    10. Vitrifikace (Matějů)
    11. Použitá literatura
  2. Technologie ex situ (Matějů)
   1. Biologické postupy
    1. Úvod (Matějů)
    2. Ošetřování půdy a ostatních pevných materiálů po vytěžení na dekontaminační ploše (Kyclt)
    3. Kompostování (Matějů)
    4. Biostabilizace a bioimobilizace (Matějů)
    5. Landfarming (Matějů)
    6. Biologické suspenzní systémy (slurry phase system) (Kyclt)
    7. Použitá literatura
   2. Chemické a fyzikální metody
    1. Úvod (Burkhard)
    2. Chemická extrakce (Burkhard)
    3. Chemická oxidace/redukce (Burkhard)
    4. Dehalogenace (Burkhard)
    5. Fyzikálně-mechanická separace (Burkhard)
    6. Praní půdy a pevných materiálů (Kyclt)
    7. Solidifikace a stabilizace ex situ (Růžička)
    8. Spalování (včetně otevřeného spalování a detonace) (Hanuš)
    9. Termická desorpce (Straka)
    10. Použitá literatura
 3. Technologie čištění podzemní vody a průsakových vod
  1. Technologie in situ (Matějů)
   1. Biologické postupy
    1. Úvod (Matějů)
    2. Podporovaná bioremediace (Matějů)
    3. Biosparging (Matějů)
    4. Bioslurping (Matějů)
    5. Biotransformace, bioredukce (Matějů)
    6. Biologické reaktivní bariéry (Veselá)
    7. Použitá literatura
   2. Přirozená atenuace
    1. Úvod (Matějů)
    2. Monitorovaná přirozená atenuace (Matějů)
    3. Podporovaná atenuace (Matějů)
    4. Použitá literatura
   3. Chemické a fyzikální metody
    1. Úvod (Matějů)
    2. Air sparging (Herčík)
    3. Chemická oxidace in situ (Kubal)
    4. Metody tepelného ošetření (Matějů)
    5. Bariéry vertikální (Černá, Řičica)
    6. Hluboká injektáž (Řičica)
    7. Hydraulické štěpení (Kvapil)
    8. Pneumatické štěpení (Kvapil)
    9. Torpedace (Kvapil)
    10. Radiolytický rozklad (Pastuszek)
    11. Použitá literatura
  2. Technologie ex situ (Matějů)
   1. Biologické metody
    1. Úvod (Matějů)
    2. Bioreaktory (Matějů)
    3. Umělé mokřady (kořenové čistírny) (Matějů)
    4. Použitá literatura
   2. Chemické a fyzikální metody
    1. Úvod (Matějů)
    2. Air stripping (Charvát)
    3. Adsorpce a absorpce (Přikrylová)
    4. Chemická oxidace (Matějů)
    5. Sanační čerpání a čištění po vyčerpání (Polenka)
    6. Srážení, koagulace, flokulace, flotace (Dubánek)
    7. Výměna iontů (Dubánek)
    8. Použitá literatura
 4. Technologie čištění půdního vzduchu a vzdušnin
  1. Biologické metody
   1. Úvod (Matějů)
   2. Biofiltrace
    1. Biofiltr s pevným ložem (Kyclt)
    2. Skrápěný biofiltr (Kyclt)
    3. Bioskrubr (Kyclt)
   3. Použitá literatura (Kyclt)
  2. Chemické a fyzikální postupy
   1. Úvod (Koutský, Malecha)
   2. Vypírání (Koutský, Malecha)
   3. Membránové separace (Koutský, Malecha)
   4. Oxidace (Koutský, Malecha)
   5. Vysokoenergetická destrukce (Koutský, Malecha)
   6. Adsorpce (Koutský, Malecha)
   7. Spalování (Raschman)
   8. Použitá literatura
 5. Nanotechnologie pro sanaci ekologických zátěží
  1. Úvod (4) (Černík)
  2. Principy nanotechnologií v oblasti životního prostředí (Černík)
  3. Popis technologie sanace kontaminované podzemní vody in situ (Černík)
   1. Příprava bimetalických nanočástic na bázi Fe (Černík)
   2. Použití Fe nanočástic (Černík)
  4. Další příklady použití nanotechnologií v životním prostředí
   1. Použití zeolitů ke katalytickým účelům (Černík)
   2. Použití nanočástic na bázi dalších prvků a ostatní systémy (Černík, Matějů)
  5. Pilotní aplikace
   1. Sanace TCE v Trentonu (Černík)
   2. Aplikace nanoželeza v Kuřivodech (Černík)
  6. Použitelnost a omezení použití nanotechnologií při sanacích (Černík)
  7. Použitá literatura
 6. Inovační technologie
  1. Úvod (Matějů)
  2. Mechanickochemická dehalogenace (Matějů)
  3. Sulfidické srážení těžkých kovů in situ aplikované na Cr a Ni (Slouka)
  4. Stripping ve vrtu (Slouka)
  5. Destrukce katalyzovaná zásadou (Straka)
  6. Nepřímá redukce těžkých kovů síran-redukujícími bakteriemi (Žáčková)
  7. Dynamický podzemní stripping (Matějů)
  8. Biologická degradace chloristanu (Matějů)
  9. Chemická redukce v plynné fázi (Matějů)
  10. Integrované sanační technologie
   1. Úvod (Matějů)
   2. Anaerobní a aerobní bioremediace (Matějů)
   3. Kombinace chemických a biologických metod (Matějů)
   4. Ostatní integrované sanační technologie (Matějů)
  11. Extrakce do makroporézních polymerů (Matějů)
  12. Použitá literatura
 7. Ekonomika sanačních technologií
  1. Úvod (Matějů)
  2. Nedostatky v určování ekonomických parametrů sanačních technologií (Matějů)
  3. Zvýšení srovnatelnosti cenových informací o sanačních technologiích (Matějů)
  4. Standardní jednotky pro vyjadřování nákladů (Matějů)
  5. Výběr cenových prvků (Matějů)
  6. Ekonomické hodnocení sanačních technologií (Matějů)
  7. Použitá literatura
 8. Rejstřík zkratek
 9. Věcný rejstřík
image

Kontakt & Poptávka

+420 702 148 819

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: